DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 16-01-2022 12:38

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DAVA ADAMI SAYIN AYKUT EDİBALİ DE GÖÇTÜ

 

 

 

 

Süleyman KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com

Aziz dostlar, hayatta iken kendileriyle arkadaşlıklarımız ve hukukumuz olan dostlarımız Dâr-ı Dünya’dan (yaşadığımız dünyadan) Dâr-ı Ukbâ’ya (ahiret dünyası) göç ettikçe, onlarla ilgili hatıralarımı tarihe, bunlardan genç nesillerin dersler almaları için yazarak kazandırmak âdetlerimdendir. Bu cümleden olarak bu yazımda da normal ve sıradan bir ağabeyimiz ve arkadaşımız olmaktan ziyade “dava ortaklığı üstadımız, dostumuz” olan, 14 Ocak 2022’de aramızdan göçen Sayın Aykut Edibali’den bahsedeceğim. Kendisine Allah rahmet, ailesine, bütün dava arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dilerim.

Türkiye’nin “BİRİNCİ VE İKİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLER” i

Haklı olarak “Türkiye’nin Büyük Dava Adamı” olarak nitelendirdiğimiz üstadımız Edibali’yi, tarihimizin 1960-1970 zaman diliminde yaşanan “TÜRKİYE’'NİN İKİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLERİ” esprisi veya kodlaması adı altında değerlendirmezsek, yapacağımız bütün değerlendirmeler yanlış olur kanaatindeyim. Çünkü, Edibali de adı geçen kuşağın, “başat ekol ve figüranları” dan “kurucusu – lideri fonksiyonları” dan birisi idi.

Türk Milleti, büyük tarihinin 20’inci yüzyılı (1900-2000) zaman diliminde “zaman aşımı” ndan olarak birbirinden bağımsız, fakat fonksiyonları ve yapılanmalarıyla birbirlerinin aynısı (özelikle de genç kuşaklara inhisar ettiği halde) iki esaslı i dönemi yaşamıştır. Bunlar şunlardır:

1-“BİRİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLER”: “Osmanlı’nın yıkılışı döneminde, buna bir çare bulmak için “vatan, millet ve devlet kurtarıcılığı zemininde kendisini gösterdi” denilen, evveliyatı olmasına rağmen, ülke içinde açıktan, serbestçe tartışmaları ve çeşitliliğiyle kendisini daha iyi gösteren ve 24 Temmuz1908’de II’inci Meşrutiyetin ilanı ile başlayan ve ana hatlarıyla 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’ne kadar süreyle 10 yıl boyunca “BİRİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLER DÖREMİ” nin yaşanması.

2- “İKİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLER”: 27 Mayıs 1960 Darbesini müteakip ortaya çıkan ve bu sefer de:

 1. Özelden olarak, Türk İstiklal Harbi kazanıldıktan sonra, kurulan yeni devlete, milli ve yerli tepkilerden gelen “Türk Milletinin tarihi misyonuna uygun devlet ve düzen kurulamadığı” gerekçesi yanında,
 1. ise, “Türkiye’yi geri kalmışlıktan kurtarmaktan” da denilerek, 27 Mayıs Darbesi ve Anayasası’yla gelen “hürriyet havası” içinde, “halkımız kafasını yorganından çıkardı” ya yorumlanan serbesti ortamında, özellikle de genç neslin, “atalarımızın yaptıklarını beğenmiyoruz” ana temasıyla da yeniden bir “vatan, millet ve devlet kurtarıcılığı” na soyunması, teori ve pratiklerine de günümüz Türkiyesinin “İKİNCİ KUŞAK JÖN TÜRKLER DÖNEMİ” hareketliliği olarak adlandırıp, tarihimize bunu maletmek istiyoruz. Zaten günümüz literatürüyle bu kuşağa “68 KUŞAĞI” denilmesinin yanında, onA daha geniş boyutlarında “68 – 78 KUŞAĞI” denilmiştir.

Birinci Kuşak Jön Türklerinin Fonksiyonları ve Yapılanmaları

Birinci Kuşak Jön Türklerinin “vatan, millet, devlet kurtarıcılığı” na soyunmaları başlıca iki sebepten kaynaklanmıştı:

a-Özellikle Osmanlı Devletinin son yarım asrına damgasını vuran Batı’nın Kapitalist Emperyalist Büyük Devletleri’ nin (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Avusturya –Macaristan vb.) sömürgecilik ve yayılmacılık emelleriyle “büyük sömürge imparatorlukları” nı” Osmanlı’dan da işgallerle topraklar kazanmak suretiyle büyütmeleri, tamamlamaları emelleriNİ akim bırakmak yanında;

“Vatan topraklarını korumak” tan “ikinci” olarak da, yüzyıllardır Osmanlı’nın yönetimindeki “azınlıklar, etnik unsurlar” denilen Hristiyan tebaası yanında, giderek Müslüman tebaasının (Araplar, Arnavutlar gibi) da “ayrılıkçı emelleri ve isyanları” nı da alınacak birçok tedbirlerle akim bırakmak;

b-19. asrın başlarında (1800’lü yıllar) “siyasi devrimleri” ve “sanayi devrimi” ni yapan Batı’nın yeni ortaya çıkan “Modern Medeniyeti” karşısında Osmanlı-Türk ve İslam Medeniyetinin benzer atılımlarını yapıp kendisini yenileyememiş sonucu “Osmanlı geri kaldı” denilerek, bu “gerilik” in giderilmesine yönelik olarak Osmanlı sivil- asker aydın ve bürokratlarının , “kurtuluş uğrunda ikiye ayrılışı” na giden yol olarak;

i- Bir kısım sivil – asker aydın ve bürokratların, yerli, dini (veya milli) geleneksel iyi düzen anlayışından uzlaşılması sonucu buhranların doğduğu ve bunlardan kurtuluş için bunlara geri dönülmesini istemeleri veya bunların az-çok “modernize edilerek” uygulanmasını isteyen bir “Muhafazakar Jön Türkler Kuşağı Grubu” nun doğması yanında;

ii-Bir kısım sivil- asker aydın ve bürokratların ise, geçmişi yaşatmak veya modernize etmekten ziyade, “kurtuluş” için bunların tasfiyesi ile “Modern Batı Medeniyetinin kısmen veya topyekun alınması” na yönelik rejim ve iktidar değişikliklerini istemeyi esas alan “Devrimci Jön Türkler Kuşağı Grubu” nun doğuşu.

İşte, “1908- 1918 BİRİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI” nın fonksiyonlarını bu iki grup teşkil etti.

A-“Batı Taklitçisi Devrimciler Grubu” nun yapılanmaları:

“Kısmi veya Topyekun Batılılaşmak” ta karar kılan Devrimciler, kendi aralarında yeknesak değillerdi. Dört gruba ayrılmışlardı:

1-Anglo-Sakson (İngiliz –Amerikan bileşkesi) Medeniyeti, toplum ve devlet yapısını taklitçilikten olarak: Başını Jön Türklerden Prens Sabahattin’in (Sultan II. Abdülhamid’in yeğeni) çektiği “Ȃdem-i Merkeziyet ve Teşebbüs –i Şahsi Grubu.” Bunların bu isimle anılan bir cemiyetleri ve “Terakki” isimli bir dergileri vardı. 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet ilan edildikten sona “Ahrar (Ahali –Halk) Fırkası” adıyla da bir siyasi parti kurmuşlardı.

2-Kıta Kara Avrupası ve özelikle de merkeziyetçi Fransız Medeniyeti, toplum ve devlet yapısını taklitçilik yanında, yine özellikle Selanik’te “ihtilalci bir örgüt” olarak kurulan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” nin liderliğini yapanlardan, Paris’te “kaçak” olarak yaşayan, iç ve dış mücadeleyi buradan idari eden Ahmet Rıza yanında, Selanik’te Enver, Talat ve Cemal Beyler “Merkeziyetçi Grup” ta yer alıyorlardı.

 1. JÖN TÜRK KUŞAK” tan olarak, “10 Temmuz 1908 Jön Türk İhtilali” denilen ihtilali, adı geçen ihtilalci örgütün üyeleri Kolağası Enver Bey gibi subaylar, emirlerindeki birliklerle dağa çıkarak Sultan II. Abdülhamid’in “İstibdat” denilen baskı rejimini karşı isyan ederek 24 Temmuz 1908’de onu Meşrutiyeti ilan ettirmek zorunda bırakmışlardı. Ardından, İttihat ve Terakki Cemiyeti, “İttihat ve Terakki Partisi” ne dönüştürüldü. Ziya Gökalp ve “Tekin Alp” takma adlı Yahudi kökenli Moiz Kohen gibiler bu partinin “Türkçü -Turancı ideologları” idiler. Bunların başat gazeteleri Tanin gazetesi ve başat dergileri “Türk Yurdu” dergisi idi. Bunlara genel bir ad olarak “Türkçüler – Turancılar” deniliyor, içlerinde “İslami hassasiyetleri” ni korumakla tanınan bir azınlığın varlığına da rastlanıyor, bunlara “Türk –İslam Sentezcileri” nitelendirmesi yapılıyordu.

c-Ȃdem-i Merkeziyetçi ve Merkeziyetçi Jön Türk Grupları, Batı’dan taklitçilik olarak adına genelde “Burjuva Medeniyeti veya düzeni” denilen Kapitalist düzen anlayış ve yapılanmalarına adapte olmuşlardı. Bir de buna, Birinci Jön Türk Kuşağı Batı taklitçiliğinden olarak, “Kapitalist düzenlerin getirdiği buhranlara reaksiyon” denilen, bunları gidermeye yönelik doktrinerlik ve ideologluğunu asimile olmuş Yahudi kökenli Karl Marx’ ın yaptığı “Komünist veya Sosyalist düzen” isteği, taklitçiliği ve yapılanması da kendisini göstermişti.

Türkiye’nin tarihinde Tanzimat’tan ’tan bu yana varlığını sürdüren “YABANCI MODELLER DAYATMACILIĞI VE TAKLİTÇİLİĞİ” serüvenlerinden olarak, Birinci Jön Türkler Kuşağı’nda “Sosyalist Partiler” den denilerek, kendileri de “Türkiye’nin ilk sosyalistleri” olarak anılan Selanik’ li Yahudi dönmeleri tarafından kurulan “Amele (işçi) Partisi”, “Amele ve Çiftçi Partisi” gibi partilerin kurulması olmuştu. Bu dönemde, “marjinal, küçük gruplar” olsa da bunlardan da birinci kuşağın “ideolojik kavga unsurları – çeşitliliği ” den olarak bahsetmek gerekir. Bunlar, Birinci Kuşak içinde “Sosyalist Grup” olarak anılıyor, Osmanlı’da Batı’da olduğu gibi tam bir “Kapitalist düzer” ve “ yoğun “İşçi sınıfı ” bulunmadığı için, bunların bütün görüşleri havada kalıyor, “kötü bir özenti” olarak değerlendiriliyordu.

 1. Jön Türk Kuşağı içinde, Batı taklitçiliğinin en radikal unsurunu İçtihat Dergisi etrafında toplanan Jön Türkler teşkil ediyorlardı. Bu derginin sahibi, “İngilizlerle gizli ilişkileri, alış-verişleri” de (Acaba, Türkiye’yi I. Dünya Harbinden sonra gelecek olan İngiltere’nin yeni “İkinci Dünya Düzeni” ne dizayn için mi?) olduğu sık sık dile getirilen Abdullah Cevdet ve yazarlarından Kılıçzade Hakkı, yazdıkları yazılarında, Tanzimat’tan beri gelen yarım yamamak Batı taklitçiliğiyle “kurtuluş” olamayacağını, bunun için “Batı Medeniyetinin topyekun alınması” gerektiğini dile getiren 21 madde halinde bunların neler olabileceğine yönelik olarak; tek eşli evlilik, kadın haklarının genişletilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılarak yeni okulların açılması, şeyh ve evliyalara özentinin kaldırılması, Arap alfabesinin kaldırılarak yerine Latin alfabesinin getirilmesi, dilde inkılap yapılması, Şeriat mahkemeleri ve kanunlarının kaldırılarak yerlerine Avrupa’nın medeni kanunlarının alınması vb. (İçtihat, Sayı 55, 1912) isteniliyordu. Bunların çoğun, 1908’de Meşrutiyet ilan edilirken Jön Türklerin İttihatçı radikal grubundan Mustafa Kemal Bey de dile getirdiği ve İttihatçı hükümetlerden bunları yapmasını istediği hususlardı. O yılların şartlarında bunlar yapılamazdı. Zaten İstiklal Harbi kazanılıp ortam doğduktan sonra, bunlar, birer birer “Atatürk’ün Devrimleri” olarak uygulamaya başlanılacaktı. Birinci Jön Türk Kuşağı devrini tamamlayıp çekilir ve Atatürk döneminde de iyice tasfiye edildikten sonra, adı geçen kuşağın “yaşayan mirası” olarak yalnızca “İçtihat’ ın Devrimci Programı” kalacak ve yine “kurtuluş” için denilerek bu uygulanacaktı.

A-“Muhafazakarlar Grubu”: Yerli ve milli düzen anlayışında kararlı veya bunu “yeni bir medeniyetler sentezlemesi ” olarak görmek suretiyle de (Bunlara göre, Batı’nın yalnızca ilim ve tekniği alınmalı idi) Batı Medeniyetiyle sentezlemeyi esas alan bu görüşü, “İslamcı şair” denilen, Mehmet Akif (Ersoy), “Asrın idrakine sunmalıyız İslam’ı ” mısrasıyla dile getirmişti.

Birinci Kuşak Grubu içinde “İslamcılar” olarak anılan bunların ideologları, Mehmet Akif, Eşref Edip, Babanzade Ahmet Naim, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, Sadrazamlardan Sait Halim Paşa gibileri idi. Bunları fikirlerini, Sırat-ı Müstakim, Sebillürreşat vb gibi dergilerde açıklıyorlardı. Bunların siyasi partilerinin, genelde bir iktidar partisi olan İttihat ve Terakki Partisi karşısında “ana muhalefet partisi” yapılanmasında bulunan “Hürriyet ve İtilaf Partisi” olduğu dillendirilirse de bu yüzde yüz doğru değildir. Genelde Osmanlı azınlık unsurları (onu emelleri için bir araç olarak gördükleri halde) ve ulemanın bir kısmının içinde yer aldığı bu parti, “çirkin muhalefet yapılanması, ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolaşması” kötü örnekleriyle bir varlık gösterememiş, Osmanlı İmparatorluğunun batışı yanında, kendi iç kavgaları sonuçlarından olarak da “Birinci Jön Türk Kuşağı” da artık devrini tamamlamış, bu kuşağın en radikal Batı taklitçileri Abdullah Cevdet – Kılıçzade Hakkı ikilisinin dergileri İçtihat’da 21 madde olarak sıraladıkları, “Kısmi Osmanlı Batıcılığı” na nazaran “Topyekun Batıcılık” ı esas alan bu program, kendisine bazı “radikal programlar” da eklenerek, bunlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Döneminde, “zafer kazanıcı, devlet kurucu” sıfatı ve karizmasıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından, “Atatürk Devrimleri” nden olarak bunları, topluma kabul ettirmek için “ateş ve demir kullanmakla” da yerleştirilmeye çalışılması sürecinde artık BİRİNCİ JÖN TÜRK KUŞAĞI da Osmanlı’nın devrimi tamamladığı gibi kendi devrini tamamlamış oluyordu. 15 Ocak 2022

İKİNCİ JÖN TÜRK KUŞAĞI’NIN DOĞUŞU VE BUNDA AYKUT EDİBALİ’NİN YERİ

1960-1970

Birinci Bölümün Sonu

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI HARBİYE NAZIRI - BAŞKUMANDAN VEKİLİ  VE “TAÇSIZ SULTAN” ENVER PAŞA’NIN İKİ BÜYÜK YIKIMI “UKRAYNA SAVAŞI” NIN AMERİKA’NIN ÜÇÜNÇÜ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN YENİ BİR “VEKALET SAVAŞI” OLUŞU DÖRT ŞAİR VE YAZARDAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAKKINDA TEESSÜRNAME VE İSTİMDATNAMELER “DİL EMPERYALİZMİ” EKONOMİK BUHRANLAR CANAVARI YAKIN TARİHİMİZDE NELER OLMUŞ NELER? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “DİL EMPERYALİZMİ” ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM “DİL EMPERYALİZMİ” “DİL EMPERYALİZMİ” “DİL EMPERYALİZMİ” “İKİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI”  NA GİDEN YOL- BAZI ÖN TAHLİLLER  VE AYKUT EDİBALİ TARİHTEN GÜNÜMÜZE İKİ KİMLİKLİ VE ÇİFTE STARDARTLI  BİR MİLLET HALİNE GELİŞİMİZ                                  “İKİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI”  NA GİDEN YOL- BAZI ÖN TAHLİLLER  VE AYKUT EDİBALİ DİLİMİZDE YAŞANAN İKİ BÜYÜK DİL YOL KAZASI ORTAÇAĞ KİMİN KARANLIK KİMİN AYDINLIK ÇAĞIDIR? TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE VIII OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” TÜRKİYE ENGELLENEMEZ OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ “BÜYÜK FELAKET” TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I AK PARTİYE MANİFESTOM LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP DİL SORUNLARIMIZ I HAYRA ALȂMET DEĞİL!... DİL SORUNLARIMIZ I ANADOLU ELDEN GİDİYOR DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? BİR PROTESTOM TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3781
 • 2Fenerbahçe3770
 • 3Konyaspor3767
 • 4Başakşehir FK3762
 • 5Alanyaspor3761
 • 6Beşiktaş3758
 • 7Antalyaspor3758
 • 8Fatih Karagümrük3757
 • 9Adana Demirspor3752
 • 10Sivasspor3751
 • 11Galatasaray3751
 • 12Kasımpaşa3750
 • 13Hatayspor3750
 • 14Kayserispor3747
 • 15Giresunspor3745
 • 16Gaziantep FK3743
 • 17Çaykur Rizespor3736
 • 18Altay3734
 • 19Göztepe3728
 • 20Yeni Malatyaspor3720
Advert
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA