DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 09-05-2021 14:38

TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR

 

6-7 MAYIS 2021’DE MESCİT-İ AKSA’DA YAHUDİ ZULMÜNÜ PROTESTO

Süleyman KOCABAŞ

Tarihçi Yazar

kocabassuleyman@gmail.com

 1. dostlar, 6-7 Mayıs 2021’de Mescit-i Aksa ve cıvarında Yahudi zulmünü protesto ve izaha yönelik, röportaj yapılandırılmasında, belgelere dayalı olarak, geniş bir tarih bakış açısından düşünce, görüş ve yorumlarım aşağıda sizlerin hizmetine sunulmuştur. İyi okumalar dileğiyle.

-Bugün adına “Terör ve Soykırım Devleti” denilen İsrail Devleti nasıl kuruldu?

-Batı’nın yayılmacı ve sömürgeci devletlerinin deştiğiyle 14 Mayıs 1950’de Filistin’de onların “Ortadoğu’da bir jandarması” statüsünde İsrail Devletçiği kurulmuştu. Kuruluşunda bu devletin ilk cumhurbaşkanlarından olan Chaim Weizman hatıralarında, “Biz, İngiliz devlet adamlarından Süveyş kanalı bölgesinde kendilerinin jandarmaları olmak karşılığından olarak bizim devletimizi kurmalarını istedik ve onlar da bunu kabul ettiler” yollu özetlenebilecek görüşlerini açık açık yazar. (Chaim Weizman, Trial and Error, Happen and Brothers Publishers, New Yok, 1949, s. 149 ve 192)

Günümüzde böyle bir “Emperyalist Devletlerin Maşası” veya “Vekalet Savaşçısı” İsrail Devletçiği kurulmadan önce, Dünya Yahudileri, yaklaşık 1000 yıllık bir zaman diliminde gerek Müslüman Arap Medeniyeti Yönetimi ve gerekse Müslüman Osmanlı Medeniyeti Yönetiminde, dünyanın hiçbir ülkesinde görmedikleri barış, huzur ve refahı yaşamışlardır.

-Öyleyse şuradan başlayalım, Ortaçağ’ da Yahudileri Hristiyan Köleliğinden Müslümanlar Nasıl Kurtarmışlardı?

-Siyonist Yahudiler, günümüzün “Uzay Çağı” nda Anglo- Sakson ve Kıta Avrupası bileşkesinde, Ortadoğu’da devletçiklerini bunların desteğiyle, kendi itiraflarıyla da onların “jandarmaları olmak” statüsünde, yani anlayacağınız bir nevi “Hristiyan dünyasının gönüllü bekçileri, köleleri olmak” yapılanmasında devletlerini kurmuşlardı ama, Ortaçağ’ da biz İslam dünyasının onları, adı geçen dünyanın “baskı, zulüm ve kölelik” yönetimlerinden kurtardığını neredeyse hiç kimse bilmez. Günümüzün genç nesilleri birçok konuda olduğu gibi bu konuda da dış ve iç “algı operasyonları” ile uyutulmuşlar, gerçekler onların gözünden gizlenmiştir.

Hristiyanlar, daha işin başında peygamberleri Hz. İsa’yı “Yahudilerin çarmıha gerip öldürdükleri” gerekçesiyle onlara “ebedi düşman” olmuşlardı. Bu sebepten onlardan “intikamları” nı almak için ya Hristiyan olmalarını istemişler ya da “topyekun katliam” la tehdit etmelerinin yanında Hristiyan ülkelerden “göçe zorlanmak” a mecbur bırakılmışlardı.

 1. Yahudiler yanında Hristiyanların da “barış ve huzur” içinde bir arada yaşayabileceklerinin dünya tarihindeki ilk güzel örneklerini Peygamberiniz Hz. Muhammet vermişti. Kur’an’ı Kerim de, “Seni alemlere rahmet olarak gönderdik” denilen Peygamberimiz, Müşrik Araplar yanında, en yakınında yaşayan Yahudiler ve Hristiyanları da Müslüman olmaya davet etmişti. Yahudilerden ancak 10 kişi cıvarında kimse Müslüman olabilmiş, bunların en ünlüsü, Peygamberimizin ashap kadrosu içinde yer alan Abdullah İbni Selam olmuştu. Onun Müslüman olma gerekçesini, kendisi bir Tevrat kitabı alimi olduğu halde “Tevrat’ta bahsedilen son peygamber budur” olarak açıklayarak Peygamberimize biat etmesi olmuştu. (Zekai Konrapa, Peygamberimiz ve İslam Dini, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1968, s. 1968, s, 320).

Hristiyanlardan da Peygamberimizin tebliğine uyanlar çok az olmuşlardı. Olmuşlardı ama, bunu onlar için bir “baskı, zulüm unsuru” olarak kullanmadı. Kur’an ‘ın kendisine tebliği apaçıktı. Mealen “Senin görevin yalnızca tebliğden ibarettir, ister inansınlar isterse inanmasınlar, dinde zorlama yoktur, sizin dininiz size, onların dini onlara” deniliyordu. Peygamberimiz bunun üzerine, İslam dışı olanlarla da “barış ve huzur içinde bir arada yaşamak” için Medine Yahudileri ve Hristiyanlarını da içine alacak şekilde “Vatandaşlık Antlaşması” veya “Medine Sözleşmesi – İslam Devleti İlk Anayasası” yaptı. Buna göre, Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini ve bütün ırki farklılıklarını serbestçe yaşayacaklar, hariçten Medine’ye bir saldırı olursa burasını birlikte müdafaa edecekler, antlaşmaya taraf olanlar arasındaki her türlü anlaşmazlık Peygamberimizin hakemliğinde halledilecekti. (Konrapa, s. 320) Böylece, dünya tarihinde farklılıklara saygılı ve bunların barış ve huzur içinde bir arada yaşayabileceklerine yönelik olarak “İlk İnsan Hakları Beyannamesi” 1789 Fransız İhtilalinden önce Medine’de yayınlanmış oluyordu.

Görülüyor ki, yaklaşık 1164 yıl süreyle 625 – 1789 zaman dilimini kapsayan Ortaçağ ve Yeni Çağ’da (1453 İstanbul’un fethi ile Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı. Bu çağ da 1789 Fransız İhtilali ile bitti Yakınçağ başladı) Adı geçen iki çağda Hristiyan dünyasının “Asya Kolu” denilen Bizans’ın Ortodoksluk mezhebi yönetiminde bütün Ortadoğu Yahudileri (Buna, Hristiyanlığın Gregoryan mezhebinden Ermeniler de dahil oldukları halde) yanında, “Hristiyanlığın Avrupa kolu” denilen ve Roma’da oturan Katolik Papa’nın liderliğindeki Katolik mezhebi yönetiminde Kıta Avrupası’ndaki bütün Yahudiler (Ve onlara ilaveten daha sonra Endülüs Müslümanları da), bu iki mezhebin yönetimlerinin “Hristiyanlık Ümmet” i esasına dayalı unsuru halini getirmiş Hristiyan devletler tarafından Hristiyan olmaya zorlandılar ve olmayanlar ya “Engizisyon mahkemelerinde yargılanıp yakılarak” ya da Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi Türkiye’ye göçe zorlanarak zulme tabi tutulmuşlardır.

 1. Hz. Ömer zamanında bütün Ortadoğu, Mısır - Kuzey Afrika Yahudileri ve ardından İspanya Yahudileri buralarda Ortodoksluğu (İspanya’da Katolikliği) kabul etmemekten baskı ve zulüm gördükleri için buralara gelen Müslüman Arap ordularını kendilerine “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Bu “kurtuluşlar”, bizzat Avrupalıların kendi kaynaklarında bile şöyle dile getirilmiştir. “Arapların buralara gelişleri ‘Tanrı’nın bir lütfu’ oldu… Yakındoğu (Ortadoğu), Kuzey Afrika ve İspanya’da Arap fetihleri, Yahudiler için ışıklı yeni bir çağın başlangıcını açtı”.(Herbert Mason, Reflections on the Middle East Crısıs, The Hauge, Mounton-Paris, 1970, s. 20). “Bütün bu Müslüman fetihleri sonucu Yahudiler, ‘gelecek’ üç asır içinde Arap Müslüman medeniyetinde bir altın çağ yaşadılar.” (Frank Hardie – Irwin Herrman, Britain and Zion, The Fateful Entanglemet, Blackstaff, Oxford, 1950, s. 10)

-Yahudilerin Müslüman Osmanlı Medeniyetinde de altın çağları nasıl yaşandı?

-Bu ikinci kurtuluşun başlangıcı kendisini, Koyu Katolik Müslüman ve Yahudi düşmanı İspanya Kralı Ferdinand’ın 1492’de Arapların 700’lü yılların başlarında kurdukları Endülüs Devleti’ni tamamen yıkmasıyla gösterdi. Roma’da Katolik Papa işbirliği yapan Kral Ferdinand, Müslümanlar ve Yahudilere hitaben yayınladığı bildiride, bir ay içinde ya toptan Hristiyanlığı kabul etmeleri gerektiğini, etmeyenlerin Engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılacağını ilan etti.

Tam bu sırada din değiştirme ve katliamlardan kurtulmak için Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’a ayrı ayrı elçiler göndererek kendilerinin kurtarılmasını istediler. Buna olumlu cevap veren Sultan, Kaptan –ı Derya Kemal Reis’in komutasında Osmanlı Donanmasını İspanya sahillerine göndererek, Müslüman Arapları Cezayir-Tunus’a, Yahudileri ise, Selanik, İzmir, İstanbul ve Beyrut gibi Osmanlı şehirlerine taşındılar.

Sultan II. Beyazıt, Kral Ferdinant’ ın içine düştüğü olumsuzlukları değerlendirirken şunlardan bahsetti: “Sizin ‘akıllı’ diye bahsettiğiniz şu Ferdinand, Yahudileri sürmekle memleketi ve idaresini fakirleştirmiş, benim idarem ise, onları kabulle zenginleştirmiştir.” (Cecil Roth, The House Nası Dona Gracia, Greenwood Press, New York, 1948, s. 90). Padişah, doğru söylüyordu. Çünkü, Yahudiler İspanya’dan Türkiye’ye bütün sermayeleri, ticari ve teknik birikimleri, bankerlik deneyimleri, politik tecrübeleri ve Osmanlı’da olmayan daha başka (Matbaayı da getirmek gibi) yenilikleriyle geliyorlardı.

Avrupa’da 1500’lü yılların başında Yahudilere Katolik baskı, zulüm ve katliamları İspanya ile sınırlı kalmadı. Bunu emsal bütün Avrupa devletleri, içlerinde İngiltere’de dahil, ülkelerinde Yahudileri, “istenilmeyen ırk” ilan ettiler. Din ve ırkdaşlarının Avrupa’da çok kötü durumda olduğunu öğrenen Osmanlı Devleti Yahudileri Hahambaşı İshak Saffetti, buradaki bütün Yahudilere ulaştırılmak üzere, onları Türkiye’ye göce davete yönelik mektubunda şunları yazıyordu: “Beni dinleyiniz: İslam ülkesi hayatın yoludur. Museviler dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de olduğu kadar rahat edemezler… Bu memlekettin rahatı içinde kendi hayatlarımızı daha iyi düşünür, istediklerimizi yapabiliriz. Hayalinizden ne geçiyorsa ve orada (Avrupa’da) düşündüğünüzün bile anlaşılması sizleri felakete sürüklerse, bütün bunları Türklerin yanında yapabilirsiniz, size kimse dokunmaz… Şimdi tembellik etmeyiniz, rahat yere, İslam ülkesine geliniz…” (Prof. Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, Tan Matbaası, İstanbul, 1947, s. 32)

Hahamın bu mektubu büyük etkisini gösterdi. “Kurtuluşumuz” için denilerek Avrupa’nın her ülkesinden Osmanlı vilayetlerine “Yahudi akını” başladı. Dünya’da göremedikleri bütün huzuru Türkiye’de gördüler. Bu olup bitenleri, Yahudi yazarların kendileri bile kitaplarında dile getiriler. Bunlardan birkaç örnek verilecek olunursa şunlardan bahsedilebilir:

“Türkiye’de Yahudiler, yaşayışlarından o derece memnundular ki, Türkiye’yi kendilerine açılan ‘İkinci Bir Kızıl Deniz Olayı’ olarak görüyorlardı. Bu tabiri, 16’ıncı asırda bir Yahudi yazar (Portekiz zulmünden göçüp gelen) Samuel Esque, eseri, ‘İsrail’in Musibetlerinin Tesellisi’ isimli kitabında kullanmış, Türkiye’den ‘Ulu Türkiye’ diye bahsetmişti.” ( Prof. Bernard Lewis, Jews of İslam, Princeton University Press, Princeton, 1984, s. 136)

S. Esque gibi, 16. Yüzyıl Yahudi tarihçilerinden Joseph Cohen de “Gözyaşlarının Vadisi” isimli kitabında, bütün Yahudileri Türkiye’ye çağırıyor, Türkiye’yi, “Sığınılacak hakiki bir şehir” olarak nitelendiriyordu. (Refus Learsi, İsrael: A History of the Jewish People, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1949, s. 320)

-Bütün bu olup bitenlerden sonra Yahudilerin de Osmanlı Devletinin yıkılışında rol almaları onların “nankörlükleri” ne yorumlanabilir mi?

-Tabii ki yorumlanabilir. Hani halkımız arasında, “Bağrımızda bizi sokacak yılanı beşlemişiz, ama haberimiz olmamış” denilmesi yanında, “Besle kargayı, oysun gözünü” de denilir. Bu iki ata sözü, “Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı” Theodor Herzl’in başkanlığında 27 Ağustos 1897’de İsviçre’nin Basel şehrinde “I. Dünya Siyonist Kongresi” nin başladığı zamandan beri günümüze kadar devam eden, Dünya Yahudilerinin ve özellikle de bunlar içende Tevrat’ da “VAAT EDİLMİŞ TOPRAK” denilen Arap Filistin’inde bir “Bağımsız İsrail Devleti Kurmak” amaçlı “Siyonist Yahudiler” in Osmanlı’ya ve ardından gelen Türkiye’ye, niye Türkiye’ye, çünkü, günümüzün İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Yair Golan 12 Eylül 2017de “PKK BİZE (İSRAİLE) HİZMET EDİYOR” demiştir. Yani anlayacağınız, Filistin’le sınırlı “KÜÇÜK İSRAİL” den, Nil’den Fırat’a kadar “BÜYÜK İSRAİL’ i kurmak için, kandırılmış Kürt kardeşlerimizi “Vekalet Savaşçıları” olarak zaten bu terör örgütünü kurulduğu 1978’den beri İsrail, üstelik de Amerika ile birlikte ve hatta buna Avrupa devletlerinin birçoğunu da dahil edebileceğimiz halde sürekli kullanıyorlar.

I.Dünya Harbi yıllarında 1915 yazında 650 kişilik bir “Siyon Katır Alayı” Çanakkale’de bizim ordumuzla savaşırken, 5 alaydan ibaret 5000 kişilik bir Yahudi ordusu “Kral Davut’un Askerleri” ismiyle 1917 yazında yine İngiliz ordusu saflarında Filistin’de bize karşı neden ve niçin savaşmıştı? İngiltere’ye dayanarak Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak süratiyle Filistin’e konmak ve burada, yapılan “projeksiyon planı” na göre, “50 yıl içinde” (1898 – 1948) denilerek 1948’de “İsrail Devleti” ni kurmak içindi. Çok şükür (!) kurdular. Hem de 1492’den beri Türkün ve Türkiye’nin ekmeğini yiye yiye kurdular. Doğrusu, gözlerine dursun! Bu arada, bazı Türkiye Yahudilerini böyle bir suçlamadan tenzih ederiz. Çünkü, onların bir kısmı “velinimetimiz” dedikleri Türkiye’ye hep sadık kalmışlardır. Bütün çektiklerimiz, “Siyonist Yahudiler” den kaynaklanmıştır.

-Bütün bu olanlardan sonra Araplar da hak ettiklerini buldular mı?

-Fazlasıyla buldular. Birçok Arap vilayetinde, Filistin’de de Yahudiler yanında “Halife’ye isyan etmiş Ayrılıkçı İngiliz piyonu Araplarla” da savaştık. İsyanın başı Mekke Şerifi Şerif Hüseyin, etrafına topladığı, paralı askerleri “Arap Bedeviler Sürüsü” nü Hicaz’da ve Filistin’de İngiliz Ajanı Lavrens’in emrine verdi. İngilizler, sahte bağımsızlık vaatleriyle Arapları da kandırdılar ve “Halife’ye isyan ne demekmiş” ettiklerini buldur. Anlayacağınız, Araplar kendi bağırlarına bir hançer gibi saplanacak olan “İsrail Devleti” nin kurulmasına bilerek veya bilmeyerek kendileri de hizmet etiler. Hep ettiler ve bunun cezası olarak zaten 123 yıldan (1898 – 2021) beri hep bunu çekiyorlar. O günden bu günü her gün kan akıyor. Gerçi, “İngilizlere ve Siyonistlere kanarak Türklere, İslam’ın Halife’sine el kaldırdık, pişmanız” diye yakınsalar da, bu gidişle 123 yıl daha üzerlerinde yaşanan zilleti yaşamaya devam edecekleri anlaşılıyor.

-Öyle de olsa böyle de olsa Araplara yine biz Türkler ve Türkiye sahip çıkacağız herhalde?

-Doğru söylüyorsunuz. Zaten neredeyse 123 yıl süreyle hep biz tek başımıza sahip çıktık. Günümüz itibariyle de 8 Mayıs 2012’de Mescid-i Aksa’ daki “İbadet Baskını” sırasında ölen 5 kişi ve yaralanan 200 kişiye yine biz sahip çıktık. Camiye giren İsrail polisi ve askerleri mübarek Ramazanda teravih namazı kolan Filistinli Araplar üzerine plastik mermiler sıktılar. Gaz ve ses bombaları attılar . Atalarımız, “Kaynaktan su için kimseye yılan bile dokunmaz” derler ve ilave ederler, “İbadethanelerinde ibadet eden dinin müminlerine düşmanları bile dokunmazlar” da derler. Ama gelin görün ki, sanki kendileri “İnsanlığın insan olmayan numuneleri” denilebilecek Yahudiler dokunabiliyorlar.

Bütün olup biten rezaletlere, Türkiye’den başka neredeyse hiç tepki gösterenler ve kınayanlar olmadı. Amerika’dan Kıta Avrupası’na kadar bırakanız bütün Hristiyan dünyasını bir yana, 25 Arap devletinin bile neredeyse hiçbirisi ne tepki gösterdi nede kınadı. Zaten Filistin’de bütün bu olup bitenler “Yahudi –Hristiyan Haçlı İttifakı” ile oluyor. Bu sebepten, bu ittifak devletlerinin tepki göstermemesi, kınamaması normaldir. Ama, 100 milyonluk Arap Dünyası ve 1.5 milyarlık İslam dünyasından Türkiye dışında (çok sınırlı da olsa) niye sahip çıkan yok!. Böyle bir Müslümanlık ve Müslüman dünyasız olur mu? Üstlerine sanki “ölü toprağı” serpilmiştir.

Geniş bir tarih perspektifinden bakılırsa, işin daha da garip bir yanı, yaklaşık 1000 yıl önce, Filistin’deki “Mazlum Yahudiler” i Hristiyan Ortodoks Bizans’ın zulmünden biz Müslümanlar kurtarmıştık. 2021 yılında ise o kurtardığımız Yahudilerin torunları, bu sefer de sırf Müslüman oldukları için biz Müslümanlara zulmediyorlar ve giderek onları “soykırım” a tabi tutarak “Müslümansız bir Filistin” hayal ediyorlar. Oldu mu şimdi bu? Yukarıdan beri anlattığımız bütün bu olumsuzluklara “NANKÖRLÜĞÜN DANİSTASINI YAPMAK ” demezler mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN YOKEDİLİYORLAR

8 MAYIS 2021’DE MESCİT-İ AKSA’DA YAHUDİ ZULMÜ

Süleyman KOCABAŞ

Tarihçi Yazar

kocabassuleyman@gmail.com

İsrail’in Emperyalist Devletlerin Bir “Jandarma Devleti” Olarak Kuruluşu

Batı’nın yayılmacı ve sömürgeci devletlerinin deştiğiyle 14 Mayıs 1950’de Filistin’de onların “Ortadoğu’da bir jandarması” statüsünde İsrail Devletçiği kurulmuştu. Kuruluşunda bu devletin ilk cumhurbaşkanlarından olan Chaim Weizman hatıralarında, “Biz, İngiliz devlet adamlarından Süveyş kanalı bölgesinde kendilerinin jandarmaları olmak karşılığından olarak bizim devletimizi kurmalarını istedik ve onlar da bunu kabul ettiler” yollu özetlenebilecek görüşlerini açık açık yazar. Chaim Weizman, Trial and Error, Happen and Brothers Publishers, New Yok, 1949, s. 149 ve 192)

Ortacağ’ da Yahudileri Hristiyan Köleliğinden Nasıl Kurtarmıştık?

Siyonist Yahudiler, günümüzün “Uzay Çağı” nda Anglo- Sakson ve Kıta Avrupası bileşkesinde, Ortadoğu’da devletçiklerini bunların desteğiyle, kendi itiraflarıyla da onların “jandarmaları olmak” statüsünde, yani anlayacağınız bir nevi “Hristiyan dünyasının gönüllü bekçileri, köleleri olmak” statüsünde devletlerini kurmuşlardı ama, Ortaçağ’ da biz İslam dünyasının onları, adı geçen dünyanın “baskı, zulüm ve kölelik” yönetimlerinden kurtardığını neredeyse hiç kimse bilmez. Günümüzün genç nesilleri birçok konuda olduğu gibi bu konuda da dış ve iç “algı operasyonları” ile uyutulmuşlar, gerçekler onların gözünden gizlenmiştir.

Yahudilerin Birinci Kurtuluşları: Müslüman Araplar Medeniyeti İdaresinde Yahudiler

Hristiyanlar, daha işin başında peygamberleri Hz. İsa’yı “Yahudilerin çarmıha gerip öldürdükleri” gerekçesiyle onlara “ebedi düşman” olmuşlardı. Bu sebepten onlardan “intikamları” nı almak için ya Hristiyan olmalarını istemişler ya da “topyekun katliam” la tehdit etmelerinin yanında Hristiyan ülkelerden “göçe zorlanmak” a mecbur bırakılmışlardı.

 1. Yahudiler yanında Hristiyanların da “barış ve huzur” içinde bir arada yaşayabileceklerinin dünya tarihindeki ilk güzel örneklerini Peygamberiniz Hz. Muhammet vermişti. Kur’an’ı Kerim de, “Seni alemlere rahmet olarak gönderdik” denilen Peygamberimiz, Müşrik Araplar yanında, en yakınında yaşayan Yahudiler ve Hristiyanları da Müslüman olmaya davet etmişti. Yahudilerden ancak 10 kişi cıvarında kimse Müslüman olabilmiş, bunların en ünlüleri, Peygamberimizin ashap kadrosu içinde yer alan Abdullah İbni Selam olmuştu. Onun Müslüman olma gerekçesini, kendisi bir Tevrat kitabı alimi olduğu halde “Tevrat’ta bahsedilen son peygamber budur” olarak açıklayarak Peygamberimize biat etmesi olmuştu. (Zekai Konrapa, Peygamberimiz ve İslam Dini, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1968, s. 1968, s. 320).

Hristiyanlardan da Peygamberimizin tebliğine uyanlar çok az olmuşlardı. Olmuşlardı ama, bunu onlar için bir “baskı, zulüm unsuru” olarak kullanmadı. Kur’an ‘ın kendisine tebliği apaçıktı. Mealen “Senin görevin yalnızca tebliğden ibarettir, ister inansınlar isterse inanmasınlar, dinde zorlama yoktur, senin dinin sana, onların dini onlara” deniliyordu. Peygamberimiz bunun üzerine, İslam dışı olanlarla da “barış ve huzur içinde bir arada yaşamak” için Medeni Yahudileri ve Hristiyanlarını da içine alacak şekilde “Vatandaşlık Antlaşması” veya “Medine Sözleşmesi – İslam Devleti İlk Anayasası” yaptı. Buna göre, Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini ve bütün ırki farklılıklarını serbestçe yaşayacaklar, hariçten Medine’ye bir saldırı olursa burasını birlikte müdafaa edecekler, antlaşmaya taraf olanlar arasındaki her türlü anlaşmazlık Peygamberimizin hakemliğinde halledilecekti. (Konrapa, s. 320) Böylece, dünya tarihinde farklılıklara saygılı ve bunların barış ve huzur içinde bir arada yaşayabileceklerine yönelik olarak “İlk İnsan Hakları Beyannamesi” 1789 Fransız İhtilalinden önce Medine’de yayınlanmış oluyordu.

Görülüyor ki, yaklaşık 1164 yıl süreyle 625 – 1789 zaman dilimini kapsayan Ortaçağ ve Yeni Çağ’da (1453 İstanbul’un fethi ile Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı. Bu çağ da 1789 Fransız İhtilali ile bitti Yakınçağ başladı) Adı geçen iki çağda Hristiyan dünyasının “Asya Kolu” denilen Bizans’ın Ortodoksluk mezhebi yönetiminde bütün Ortadoğu Yahudileri (Buna, Hristiyanlığın Gregoryan mezhebinden Ermeniler de dahil oldukları halde) yanında, “Hristiyanlığın Avrupa kolu” denilen ve Roma’da oturan Katolik Papa’nın liderliğindeki Katolik mezhebi yönetiminde Kıta Avrupası’ndaki bütün Yahudiler (Ve onlara ilaveten daha sonra Endülüs Müslümanları da), bu iki mezhebin yönetimlerinin “Hristiyanlık Ümmet” i esasına dayalı unsuru halini getirmiş Hristiyan devletler tarafından Hristiyan olmaya zorlandılar ve olmayanlar ya “Engizisyon mahkemelerinde yargılanıp yakılarak” ya da Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi Türkiye’ye göçe zorlanarak zulme tabi tutulmuşlardır.

 1. Hz. Ömer zamanında bütün Ortadoğu, Mısır - Kuzey Afrika Yahudileri ve ardından İspanya Yahudileri buralarda Ortodoksluğu (İspanya’da Katolikliği) kabul etmemekten baskı ve zulüm gördükleri için buralara gelen Müslüman Arap ordularını kendilerini “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Bu “kurtuluşlar”, bizzat Avrupalıların kendi kaynaklarında bile şöyle dile getirilmiştir. “Arapların buralara gelişleri ‘Tanrı’nın bir lütfu’ oldu… Yakındoğu (Ortadoğu), Kuzey Afrika ve İspanya’da Arap fetihleri, Yahudiler için ışıklı yeni bir çağın başlangıcını açtı”.(Herbert Mason, Reflections on the Middle East Crısıs, The Hauge, Mounton-Paris, 1970, s. 20). “Bütün bu Müslüman fetihleri sonucu Yahudiler, ‘gelecek’ üç asır içinde Arap Müslüman medeniyetinde bir altın çağ yaşadılar.” (Frank Hardie – Irwin Herrman, Britain and Zion, The Fateful Entanglemet, Blackstaff, Oxford, 1950, s. 10)

Yahudilerin ikinci kurtuluşları: Müslüman Osmanlı Medeniyetinde Yahudiler

Bu ikinci kurtuluşun başlangıcı kendisini, Koyu Katolik Müslüman ve Yahudi düşmanı İspanya Kralı Ferdinand’ın 1492’de Arapların 700’lü yılların başlarında kurdukları Endülüs Devleti’nin tamamen yıkmasıyla gösterdi. Rama’da Katolik Papa işbirliği yapan Kral Ferdinand, Müslümanlar ve Yahudilere hitaben yayınladığı bildiride, bir ay içinde ya toptan Hristiyanlığı kabul etmeleri gerektiğini, etmeyenlerin Engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılacağını ilan etti.

Tam bu sırada din değiştirme ve katliamlardan kurtulmak için Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’a ayrı ayrı elçiler göndererek kendilerinin kurtarılmasını istediler. Buna olumlu cevap veren Sultan, Kaptan –ı Derya Kemal Reis’in komutasında Osmanlı Donanmasını İspanya sahillerine göndererek, Müslüman Arapları Cezayir-Tunus’a, Yahudileri ise, Selanik, İzmir, İstanbul ve Beyrut gibi Osmanlı şehirlerini taşıdılar.

Sultan II. Beyazıt, Kral Ferdinant’ ın içine düştüğü olumsuzlukları değerlendirirken şunlardan bahsetti: “Sizin ‘akıllı’ diye bahsettiğiniz şu Ferdinand, Yahudileri sürmekle memleketi ve idaresini fakirleştirmiş, benim idarim ise, onları kabullü zenginleştirmiştir.” (Cecil Roth, The House Nası Dona Gracia, Greenwood Press, New York, 1948, s. 90). Padişah, doğru söylüyordu. Çünkü, Yahudiler İspanya’dan Türkiye’ye bütün sermayeleri, ticari ve teknik birikimleri, bankerlik deneyimleri, politik tecrübeleri ve Osmanlı’da olmayan daha başka (Matbaayı da getirmek gibi) yenilikleriyle geliyorlardı.

Avrupa’da 1500’lü yılların başında Yahudilere Katolik baskı, zulüm ve katliamlar İspanya il sınırlı kalmadı. Bunu emsal bütün Avrupa devletleri, içlerinde İngiltere’de dahil ülkelerinde Yahudileri, “istenilmeyen ırk” ilan ettiler. Din ve ırkdaşlarının Avrupa’da çok kötü durumda olduğunu öğrenen Osmanlı Devleti Yahudileri Başhahamı İshak Saffetti, buradaki bütün Yahudilere ulaştırılmak üzere, onları Türkiye’ye göce davete yönelik mektubunda şunları yazıyordu: “Beni dinleyiniz: İslam ülkesi halatın yoludur. Museviler dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de olduğu kadar rahat edemezler… Bu memlekettin rahatı içinde kendi hayatlarımızı daha iyi düşünür, istediklerimizi yapabiliriz. Hayalinizden ne geçiyorsa ve orada (Avrupa’da) düşündüğünüzün bile anlaşılması sizleri felakete sürüklerse, bütün bunları Türklerin yanında yapabilirsiniz, size kimse dokunmaz… Şimdi tembellik etmeyiniz, rahat yere, İslam ülkesine geliniz…” (Prof. Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, Tan Matbaası, İstanbul, 1947, s. 32)

Hahamın bu mektubu büyük etkisini gösterdi. “Kurtuluşumuz” için denilerek Avrupa’nın her ülkesinden Osmanlı vilayetlerine “Yahudi akını” başladı. Dünya’da göremedikleri bütün huzuru Türkiye’de gördüler. Bu olup bitenleri, Yahudi yazarların kendileri bile kitaplarında dile getiriler. Bunlardan birkaç örnek verilecek olunursa şunlardan bahsedilebilir:

“Türkiye’de Yahudiler, yaşayışlarından o derece memnundular ki, Türkiye’yi kendilerine açılan ‘İkinci Bir Kızıl Deniz Olayı’ olarak görüyorlardı. Bu tabiri, 16’ıncı asırda bir Yahudi yazar (Portekiz zulmünden göçüp gelen) Samuel Esque, eseri, ‘İsrail’in Musibetlerinin Tesellisi’ isimli kitabında kullanmış, Türkiye’den ‘Ulu Türkiye’ diye bahsetmişti.” ( Prof. Bernard Lewis, Jews of İslam, Princeton University Press, Princeton, 1984, s. 136)

S. Esque gibi, 16. Yüzyıl Yahudi tarihçilerinden Joseph Cohen de “Gözyaşlarının Vadisi” isimli kitabında, bütün Yahudileri Türkiye’ye çağırıyor, Türkiye’yi, “Sığınılacak hakiki bir şehir” olarak nitelendiriyordu. (Refus Learsi, İsrael: A History of the Jewish People, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1949, s. 320)

Yahudi Nankörlüğünün Başlaması: Siyonist Yahudilerin Osmanlı Devletini Yıkmaları

Hani halkımız arasında, “Bağrımızda bizi sokacak yılanı beşlemişiz, ama haberimiz olmamış” denilmesi yanında, “Besle kargayı, oysun gözünü” de denilir. Bu iki ata sözü, “Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı” Theodor Herzll’in başkanlığında 27 Ağustos 1897’de İsviçre’nin Basel şehrinde “I. Dünya Siyonist Kongresi” nin başladığı zamandan beri günümüze kadar devam eden, Dünya Yahudilerinin ve özellikle de bunlar içende Tevrat’ da “VAAT EDİLMİŞ TOPRAK” denilen Arap Filistin’inde bir “Bağımsız İsrail Devleti Kurmak” amaçlı “Siyonist Yahudiler” in Osmanlı’ya ve ardından elen Türkiye’ye, niye Türkiye’ye, çünkü, günümüzün İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Yunun Nili, 13 Temmuz 2017de “PKK BİZE (İSRAİLE) HİZMET EDİYOR” demiştir. Yani anlayacağınız, Filistin’le sınırlı “KÜÇÜK İSRAİL” den, Nil’den Fırat’a kadar “BÜYÜK İSRAİL’ i kurmak için, kandırılmış Kürt kardeşlerimizi “Vekalet Savaşçıları” olarak zaten bu terör örgütünü kurulduğu 1978’den beri sürekli kullanıyor.

I.Dünya Harbi yıllarında 1915 yazında 650 kişilik bir “Siyon Katır Alayı” Çanakkale’de bizim ordumuzla savaşırken, 5 alaydan ibaret 5000 kişilik bir Yahudi ordusu “Kral Davut’un Askerleri” ismiyle 1917 yazında yine İngiliz ordusu saflarında Filistin’de bize karşı neden ve niçin savaşmıştı? İngiltere’ye dayanarak Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak süratiyle Filistin’e konmak ve burada, yapılan “projeksiyon planı” na göre, “50 yıl içinde” (1898 – 1948) denilerek 1948’de “İsrail Devleti” ni kurmak içindi. Çok şükür (!) kurdular. Hem de 1492’den beri Türkün ve Türkiye’nin ekmeğini yiye yiye kurdular. Doğrusu, gözlerine dursun! Bu arada, bazı Türkiye Yahudilerini böyle bir suçlamadan tenzih ederiz. Çünkü, onların bir kısmı “velinimetimiz” dedikleri Türkiye’ye hep sadık kalmışlardır. Bütün çektiklerimiz, “Siyonist Yahudiler” den kaynaklanmıştır.

Araplar da Hak Ettiklerini Buldular

Birçok Arap vilayetinde, Filistin’de de Yahudiler yanında “Halife’ye isyan etmiş Ayrılıkçı İngiliz piyonu Araplarla” da savaştık. İsyanın başı Mekke Şerifi Şerif Hüseyin, etrafına topladığı, paralı askerleri “Arap Bedeviler Sürüsü” nü Hicaz’da ve Filistin’de İngiliz Ajanı Lavrens’in emrine verdi. İngilizler, sahte bağımsızlık vaatleriyle Arapları da kandırdılar ve “Halife’ye isyan ne demekmiş” ettiklerini buldur. Anlayacağınız, Araplar kendi bağırlarına bir hançer gibi saplanacak olan “İsrail Devleti” nin kurulmasına bilerek veya bilmeyerek kendileri de hizmet etiler. Hep ettiler ve bunun cezası olarak zaten 123 yıldan (1898 – 2021) hep bunu çekiyorlar. O günden bu günü her gün kan akıyor. Gerçi, “İngilizlere ve Siyonistlere kanarak Türklere, İslamın Halife’sine el kaldırdık, pişmanız” diye yakınsalar da, bu gidişle 123 yıl daha üzerlerinde yaşanan zilleti yaşamaya devam edecekleri anlaşılıyor.

Öyle de Olsa Böyle de Olsa Araplara Yine Biz Türler Sahip Çıkacağız.

Zaten neredeyse 123 yıl süreyle hep biz tek başımıza sahip çıktık. Günümüz itibariyle de 8 Mayıs 2012’de Mescid-i Aksa’ daki “İbadet Baskını” sırasında ölen 5 kişi ve yaralanan 200 kişiye yine biz sahip çıktık. Camiye giren İsrail polisi ve askerleri mübarek Ramazanda teravih namazı kolan Filistinli Araplar üzerine plastik mermiler sıktılar. Gaz ve ses bombaları attılar . Atalarımız, “Kaynaktan su için kimseye yılan bile dokunmaz” derler ve ilave ederler, “İbadethanelerinde ibadet eden dinin müminlerine düşmanları bile dokunmazlar” da derler. Ama gelen görün ki, sanki kendileri “İnsanlığın insan olmayan numuneleri” denilebilecek Yahudiler dokunabiliyorlar.

Bütün olup biten rezaletlere, Türkiye’den başka tepke gösterenler ve kınayanlar olmadı. Amerika’dan Kıta Avrupası’na kadar bırakanız bütün Hristiyan dünyasını bir yana, 25 Arap devletinin bile neredeyse hiçbirisi ne tepki gösterdi nede kınadı. Zaten Filistin’de bütün bu olup bitenler “Yahudi –Hristiyan Haçlı İttifakı” ile oluyor. Bu sebepten, bu ittifak devletlerinin tepki göstermemesi , kınamaması normaldir. Ama, 100 milyonluk Arap Dünyası ve 1.5 milyarlık İslam dünyasından Türkiye dışında (çok sınırlı da olsa) niye sahip çıkan yok!. Böyle bir Müslümanlık ve Müslüman dünyasız olur mu? Üstlerine sanki “ölü toprağı” serpilmiştir.

Geniş bir tarih perspektifinden bakılırsa, işin daha da garip bir yanı, yaklaşık 1000 yıl önce, Filistin’deki “Mazlum Yahudiler” i Hristiyan Ortodoks Bizans’ın zulmünden biz Müslümanlar kurtarmıştık, 2012 yılında ise o kurtardığımız Yahudilerin torunları, bu sefer de sırf Müslüman oldukları için biz Müslümanlara zulmediyorlar ve giderek onları “soykırım” a tabi tutarak “Müslümansız bir Filistin” hayal ediyorlar. Oldu mu şimdi bu ? Yukarıdan beri anlattığımız bütün bunlara “NANKÖRLÜĞÜN DANİSTASINI YAPMAK ” demezler mi?

Görülüyor ki, yaklaşık 1164 yıl süreyle 625 – 1789 zaman dilimini kapsayan Ortaçağ ve Yeni Çağ’da  (1453 İstanbul’un fethi ile Ortaçağ sona erdi Yeniçağ  başladı. Bu çağ da 1789 Fransız İhtilali ile bitti Yakınçağ  başladı) Adı geçen iki çağda Hristiyan dünyasının “Asya Kolu” denilen Bizans’ın Ortodoksluk mezhebi yönetiminde bütün Ortadoğu Yahudileri (Buna, Hristiyanlığın  Gregoryan mezhebinden Ermeniler de dahil oldukları halde) yanında, “Hristiyanlığın Avrupa kolu” denilen  ve Roma’da oturan Katolik Papa’nın liderliğindeki Katolik mezhebi yönetiminde Kıta Avrupası’ndaki bütün Yahudiler (Ve onlara ilaveten daha sonra Endülüs Müslümanları da), bu iki mezhebin yönetimlerinin “Hristiyanlık Ümmet” i  esasına dayalı unsuru halini getirmiş Hristiyan devletler tarafından Hristiyan olmaya zorlandılar ve olmayanlar ya “Engizisyon  mahkemelerinde yargılanıp yakılarak” ya da Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi Türkiye’ye göçe zorlanarak zulme tabi tutulmuşlardır.
Halife Hz. Ömer zamanında bütün Ortadoğu, Mısır -  Kuzey Afrika Yahudileri ve ardından İspanya Yahudileri buralarda Ortodoksluğu (İspanya’da Katolikliği)  kabul etmemekten baskı ve zulüm gördükleri için buralara gelen Müslüman Arap ordularını kendilerini “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Bu “kurtuluşlar”, bizzat Avrupalıların  kendi kaynaklarında bile şöyle dile getirilmiştir. “Arapların buralara gelişleri ‘Tanrı’nın bir lütfu’ oldu… Yakındoğu (Ortadoğu),  Kuzey Afrika ve İspanya’da Arap fetihleri, Yahudiler için ışıklı yeni bir çağın başlangıcını açtı”.(Herbert Mason,  Reflections on  the Middle East Crısıs,  The Hauge,  Mounton-Paris, 1970, s.      20). “Bütün bu Müslüman fetihleri sonucu Yahudiler,  ‘gelecek’ üç asır içinde  Arap Müslüman medeniyetinde bir altın çağ yaşadılar.” (Frank Hardie – Irwin Herrman,  Britain and Zion, The Fateful Entanglemet, Blackstaff, Oxford, 1950, s. 10)
Yahudilerin ikinci kurtuluşları: Müslüman Osmanlı Medeniyetinde  Yahudiler
Bu ikinci kurtuluşun başlangıcı kendisini, Koyu Katolik Müslüman ve Yahudi düşmanı İspanya Kralı Ferdinand’ın 1492’de Arapların 700’lü yılların başlarında kurdukları Endülüs Devleti’nin tamamen yıkmasıyla gösterdi. Rama’da Katolik Papa işbirliği yapan Kral Ferdinand, Müslümanlar ve Yahudilere  hitaben yayınladığı bildiride, bir ay içinde ya toptan Hristiyanlığı kabul etmeleri gerektiğini, etmeyenlerin Engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılacağını ilan etti.
Tam bu sırada din değiştirme ve katliamlardan kurtulmak için Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’a ayrı ayrı elçiler göndererek kendilerinin kurtarılmasını istediler. Buna olumlu  cevap veren Sultan, Kaptan –ı Derya Kemal Reis’in komutasında Osmanlı Donanmasını  İspanya sahillerine göndererek, Müslüman Arapları Cezayir-Tunus’a, Yahudileri ise, Selanik, İzmir, İstanbul ve Beyrut gibi Osmanlı şehirlerini taşıdılar.
Sultan II. Beyazıt, Kral Ferdinant’ ın içine düştüğü olumsuzlukları  değerlendirirken şunlardan bahsetti:   “Sizin ‘akıllı’ diye bahsettiğiniz şu Ferdinand, Yahudileri sürmekle memleketi ve idaresini  fakirleştirmiş,  benim idarim ise, onları kabullü zenginleştirmiştir.” (Cecil Roth,  The House Nası Dona  Gracia, Greenwood Press, New York, 1948, s. 90). Padişah, doğru söylüyordu. Çünkü, Yahudiler İspanya’dan Türkiye’ye  bütün sermayeleri, ticari ve teknik birikimleri, bankerlik deneyimleri, politik tecrübeleri ve Osmanlı’da olmayan daha başka (Matbaayı da getirmek gibi) yenilikleriyle geliyorlardı.
Avrupa’da 1500’lü yılların başında Yahudilere Katolik baskı, zulüm ve katliamlar  İspanya il sınırlı kalmadı. Bunu emsal bütün Avrupa devletleri, içlerinde İngiltere’de dahil ülkelerinde Yahudileri, “istenilmeyen ırk” ilan ettiler. Din ve ırkdaşlarının Avrupa’da çok kötü durumda olduğunu öğrenen Osmanlı  Devleti Yahudileri Başhahamı İshak Saffetti, buradaki bütün Yahudilere ulaştırılmak üzere, onları Türkiye’ye göce davete yönelik mektubunda şunları yazıyordu: “Beni dinleyiniz: İslam ülkesi halatın yoludur.  Museviler dünyanın hiçbir yerinde  Türkiye’de olduğu kadar rahat edemezler… Bu memlekettin  rahatı içinde kendi hayatlarımızı daha iyi düşünür, istediklerimizi yapabiliriz. Hayalinizden ne geçiyorsa ve orada (Avrupa’da) düşündüğünüzün bile anlaşılması sizleri  felakete sürüklerse, bütün bunları Türklerin yanında yapabilirsiniz, size kimse dokunmaz…  Şimdi tembellik  etmeyiniz, rahat yere, İslam ülkesine  geliniz…” (Prof. Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, Tan Matbaası, İstanbul, 1947, s. 32)
Hahamın bu mektubu büyük etkisini gösterdi. “Kurtuluşumuz” için denilerek Avrupa’nın her ülkesinden Osmanlı vilayetlerine “Yahudi akını” başladı. Dünya’da göremedikleri bütün huzuru Türkiye’de gördüler. Bu olup bitenleri, Yahudi yazarların kendileri bile kitaplarında dile getiriler. Bunlardan birkaç örnek verilecek olunursa şunlardan bahsedilebilir:
“Türkiye’de Yahudiler, yaşayışlarından o derece memnundular ki, Türkiye’yi kendilerine açılan ‘İkinci Bir Kızıl Deniz Olayı’   olarak görüyorlardı. Bu tabiri, 16’ıncı asırda  bir Yahudi yazar (Portekiz zulmünden göçüp gelen)  Samuel Esque, eseri, ‘İsrail’in Musibetlerinin Tesellisi’ isimli kitabında kullanmış, Türkiye’den ‘Ulu Türkiye’ diye bahsetmişti.” ( Prof. Bernard Lewis,  Jews of İslam,  Princeton University  Press, Princeton, 1984, s. 136)
S. Esque gibi, 16. Yüzyıl Yahudi tarihçilerinden  Joseph Cohen de “Gözyaşlarının Vadisi” isimli kitabında, bütün Yahudileri Türkiye’ye çağırıyor,   Türkiye’yi, “Sığınılacak hakiki bir şehir” olarak nitelendiriyordu. (Refus Learsi,  İsrael:  A History of the Jewish People, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1949, s. 320)
Yahudi Nankörlüğünün Başlaması: Siyonist Yahudilerin Osmanlı Devletini Yıkmaları
Hani halkımız arasında, “Bağrımızda bizi sokacak yılanı beşlemişiz, ama haberimiz olmamış” denilmesi yanında, “Besle kargayı, oysun gözünü” de denilir. Bu iki ata sözü, “Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı” Theodor Herzll’in başkanlığında  27 Ağustos 1897’de  İsviçre’nin Basel şehrinde  “I. Dünya  Siyonist Kongresi” nin başladığı zamandan beri  günümüze  kadar devam eden, Dünya Yahudilerinin ve özellikle  de bunlar içende  Tevrat’ da  “VAAT EDİLMİŞ TOPRAK” denilen Arap Filistin’inde  bir “Bağımsız İsrail Devleti Kurmak” amaçlı “Siyonist Yahudiler” in Osmanlı’ya ve ardından elen Türkiye’ye, niye Türkiye’ye, çünkü, günümüzün İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı  Yunun Nili, 13 Temmuz 2017de “PKK BİZE (İSRAİLE) HİZMET EDİYOR” demiştir. Yani anlayacağınız, Filistin’le sınırlı “KÜÇÜK İSRAİL”  den,  Nil’den Fırat’a kadar “BÜYÜK İSRAİL’ i kurmak için, kandırılmış Kürt kardeşlerimizi “Vekalet Savaşçıları” olarak zaten bu terör örgütünü kurulduğu  1978’den beri sürekli kullanıyor.
I.Dünya Harbi yıllarında 1915 yazında 650 kişilik bir “Siyon Katır Alayı” Çanakkale’de bizim ordumuzla  savaşırken, 5 alaydan ibaret 5000 kişilik bir Yahudi ordusu  “Kral Davut’un Askerleri” ismiyle  1917 yazında yine İngiliz ordusu saflarında Filistin’de bize karşı neden ve niçin savaşmıştı? İngiltere’ye  dayanarak Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak süratiyle Filistin’e konmak ve burada, yapılan “projeksiyon planı” na  göre,  “50 yıl içinde” (1898 – 1948)  denilerek  1948’de “İsrail Devleti” ni kurmak içindi. Çok şükür (!) kurdular. Hem de 1492’den beri  Türkün ve Türkiye’nin  ekmeğini yiye yiye  kurdular. Doğrusu, gözlerine dursun! Bu arada,  bazı Türkiye Yahudilerini böyle bir suçlamadan tenzih ederiz. Çünkü, onların  bir kısmı “velinimetimiz” dedikleri Türkiye’ye hep sadık kalmışlardır.  Bütün çektiklerimiz, “Siyonist Yahudiler” den kaynaklanmıştır.
Araplar da Hak Ettiklerini Buldular
Birçok Arap vilayetinde, Filistin’de de Yahudiler yanında “Halife’ye isyan etmiş Ayrılıkçı İngiliz piyonu Araplarla” da savaştık. İsyanın başı Mekke Şerifi Şerif Hüseyin, etrafına topladığı, paralı askerleri  “Arap Bedeviler Sürüsü” nü Hicaz’da ve Filistin’de İngiliz Ajanı  Lavrens’in emrine verdi. İngilizler, sahte bağımsızlık vaatleriyle Arapları da kandırdılar ve  “Halife’ye isyan ne demekmiş” ettiklerini  buldur. Anlayacağınız, Araplar kendi bağırlarına  bir hançer gibi saplanacak olan “İsrail Devleti” nin kurulmasına bilerek veya bilmeyerek  kendileri de hizmet etiler. Hep ettiler ve bunun cezası olarak zaten 123 yıldan (1898 – 2021)  hep bunu  çekiyorlar. O günden bu günü her gün kan akıyor.  Gerçi, “İngilizlere  ve Siyonistlere  kanarak Türklere, İslamın  Halife’sine   el kaldırdık, pişmanız” diye yakınsalar da, bu gidişle  123 yıl daha üzerlerinde yaşanan zilleti yaşamaya devam edecekleri anlaşılıyor.
Öyle de Olsa Böyle de Olsa Araplara Yine Biz Türler Sahip  Çıkacağız.
Zaten neredeyse 123 yıl süreyle hep biz tek başımıza sahip çıktık. Günümüz itibariyle de 8 Mayıs 2012’de  Mescid-i Aksa’ daki “İbadet Baskını” sırasında ölen 5 kişi ve yaralanan 200 kişiye yine  biz sahip çıktık. Camiye giren İsrail polisi ve askerleri  mübarek Ramazanda teravih  namazı kolan  Filistinli Araplar üzerine  plastik  mermiler sıktılar. Gaz ve ses bombaları attılar . Atalarımız, “Kaynaktan su için kimseye  yılan bile dokunmaz” derler ve ilave ederler, “İbadethanelerinde  ibadet eden dinin müminlerine  düşmanları bile dokunmazlar” da derler. Ama gelen görün ki, sanki kendileri “İnsanlığın  insan olmayan numuneleri” denilebilecek  Yahudiler dokunabiliyorlar.
Bütün olup biten rezaletlere,   Türkiye’den başka tepke gösterenler ve kınayanlar olmadı. Amerika’dan Kıta Avrupası’na kadar bırakanız bütün Hristiyan dünyasını bir yana,  25  Arap devletinin bile neredeyse hiçbirisi  ne tepki gösterdi nede kınadı.  Zaten Filistin’de bütün bu olup bitenler “Yahudi –Hristiyan Haçlı İttifakı” ile oluyor. Bu sebepten,  bu ittifak devletlerinin tepki göstermemesi , kınamaması normaldir. Ama, 100 milyonluk Arap Dünyası ve  1.5 milyarlık İslam dünyasından Türkiye  dışında (çok sınırlı da olsa) niye sahip çıkan yok!. Böyle  bir Müslümanlık ve Müslüman dünyasız olur mu? Üstlerine  sanki “ölü toprağı” serpilmiştir.
Geniş bir tarih perspektifinden bakılırsa, işin daha da garip bir yanı, yaklaşık 1000 yıl önce, Filistin’deki “Mazlum Yahudiler” i  Hristiyan Ortodoks  Bizans’ın zulmünden biz Müslümanlar kurtarmıştık, 2012 yılında ise  o kurtardığımız Yahudilerin  torunları, bu sefer de sırf Müslüman oldukları için biz Müslümanlara  zulmediyorlar ve giderek onları “soykırım” a tabi tutarak “Müslümansız bir Filistin” hayal ediyorlar.  Oldu mu şimdi bu ? Yukarıdan beri anlattığımız  bütün bunlara “NANKÖRLÜĞÜN DANİSTASINI YAPMAK ”  demezler  mi?

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük711
 • 9Kayserispor610
 • 10Sivasspor79
 • 11Adana Demirspor79
 • 12Galatasaray68
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Yeni Malatyaspor76
 • 16Göztepe65
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA