DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 18-05-2021 23:59

SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI

 

KÖŞE YAZISI

TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN

        SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI

                                                                     1898 - 1918

                                                                                                               Süleyman KOCABAŞ

                                                                                                                  Tarihçi Yazar

                                                                                                 kocabassuleyman@gmail.com

     Aziz dostalar, bugün sizlere hem tarih ve hem de  günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Tarihimizin hiç bilinmeyen veya az bilinen önemli bir konusunu aydınlatmaya devam

Siyonizm’in Doğuşu  ve Amacı


       Siyonizm, 19. asrın ikinci yarısında,  doğan ve amacı,  yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından M.S. 135’de yıkılan ve ahalisi Filistin’den dünyanın dört bir tarafına sürülen “Yahudi Krallığı” nı, içinde artık neredeyse  hiç Yahudi kalmamış, “Yahudisiz” (Siyonizm’in doğduğu yıllar  1880’lerin başında kadimden kalma 5 bin Yahudi vardı. 1 milyona yakın nüfuslarıyla burası artık Arapların vatanı olmuştu)  “Vaat Edilmiş Toprak Filistin” de yeniden kuramaya yönelik “vatan bölücü” ve “dünyanın en ırkçı siyasal cereyanı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyonizm, “vatan bölücülüğü” ile öncelikle Türkiye’yi hedef almıştır. Çünkü Filistin, Osmanlı Devletinin  Şam  vilayetine bağlı, ortalama yüzölçümü 27 bin kilometrekare yönetim merkezi Kudüs olduğu halde  sancağıdır (ilçesi).

                     Siyonistler, 1918’de Filistin İngiliz işgaline uğrayıp kendilerine yeni bir yol açılana kadar, hep  Türkiye’ye ile muhatap olmuşlar, burasının 1920’de  Milletler Cemiyeti tarafından İngiliz manda yönetimine verilince, artık bundan böyle Türkiye devreden çıktığı için İngiltere ve özellikle de  Filistinli Araplarla muhatap hale gelmişlerdir.  Bunları buradan tamamen çıkararak Filistin’e tek başlarına sahip olmak emelleriyle de dünyanın günümüzde bile, en ırkçı ve bu uğurda “kan dökücü” siyasi cereyanı olarak varlığını sürdürmektedir. Siyonizm’in , 17 Kasım 1975’de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararıyla   “ırkçı bir cereyan” oluşu günümüzde tescillenmiştir.

Siyonist Yahudilerin  Türkiye İle Diplomatik Mücadeleye Başlamaları

                      “Yahudi Devleti” ni kurmak amaçlı  Dünya Siyonist Teşkilatı, 1897’de Viyana’ da oturan Siyonist Yahudi  Theodor Herzl tarafından kurulmuştur. İlk kongresini 29 Ağustos 1898’de İsviçre’nin Basel şehrinde yapılan, kuruluşun  adına “Basel Programı” denilen programı da bu kongrede yapılmıştır. Bunu göre, Filistin’i Yahudilerin “Milli Yurdu” haline getirmek kararı alınmış, İcra Komitesi başkanlığına da Theodor Herzl seçilmiştir. Herzl’in,  “Theodor Herzel’in Bütün Hatıraları” isimli İngilizce yayınlanmış 4 ciltlik hatıra kitabında  geniş olarak anlatıldığı üzere, bunun esasını, sınırları Süveyş kanalından  Kapadokya dağlarına (Orta Anadolu Torosları) kadar olan alanda, o yılarda var olan Osmanlı’ya özerk yönetimleriyle bağlı Bulgaristan Prensliği ve Mısır Hidivliği benzeri, Yahudi  göçleriyle  burada bir “Özerk Yahudi Yapılandırılması” gerçekleştirilecek, Osmanlı Devletinin dağılması halinde bu yönetim “Bağımsız Yahudi Devleti” ne dönüştürülecekti.  Herzl, Sultan II. Abdülhamid’e bu özerklik karşılığı, Osmanlı devletinin Avrupa devletlerine olan 20 milyonluk  borçlarının kendileri tarafından ödenmesini, Ermeni  Meselesi konusunda Sultan’ın desteklenmesi ve lehine propaganda yapılmasını, Türkiye’ye göçlerle  gelecek Yahudi sermayesi ve bilgi birikimi ile onun kalkındırılacağı vb.  tekliflerinde bulunmuştu. Hatırlarında özet olarak bunları anlatılır. 

                    Herzl, Türkiye’ye II. Abdülhamid’in 1883’de koyduğu göç yasaklarının kaldırılmasıyla yoğun Yahudi göçleriyle olacak  bu özerk yapılandırmanın iznini Sultan II. Abdülhamid’den diplomatik temaslarla almak için 1897 – 1902 zaman diliminde İstanbul’a Viyana’dan tam 6 defa geldi ve gitti. Siyonist Yahudilerin emellerini de  Ermeni, Bulgar, Sırp, Arap vb. ayrılıkçılarının   “vatan bölücü” faaliyetleri gibi  “vatan bölücü”  bir faaliyet olarak gören Sultan, bu sefer de Yahudilerden kaynaklanan  devletin başına yeni bir “bela” almamak ve üstelik de “Halifeleri” olması sebebiyle Müslüman  Arapları darıltmamak  için ret etmiş, bu cümleden olarak Herzl’e kesin kararını şöyle bildirmişti:    “ Ben bir karış olsa bile toprak satamam. Zira, bu vatan bana ait değil, milletime aittir… Ben onun hiçbir parçasını  veremem… Benim İmparatorluğum parçalandığı zaman, Yahudiler hiçbir karşılıksız sahip olabilirler Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına razı değilim… (Theodor Herzl,  The Complete Diaries of Theodor Herzl, Volume I,  New York, London , s. 379)

         II. Abdülhamid’den umduğunu bulamayan Herzl, İstanbul’a son geliş tarihi Temmuz 1902’de hatıralarında, “Basel Programı” nı gerçekleştirmeye  yönelik “yeni planlarından” olarak özetle şunlardan bahseder:

       1-Sultan Abdülhamid’in muhalifleri Jön Türklerle işbirliği yapıp onu devirmek suretiyle  onları işbaşına getirmeli. Jön Türk hükümetleri de  onun gibi  bize engeller çıkarırlarsa;

      2- Bu sefer de Osmanlı Devletinin dağılmasını  beklemeli ve hatta dağılması için çalışılmalı, bu dağılmadan bize de Filistin hissesi düşeceğinden devletimizi rahatlıkla kurabiliriz. (Theodor Herzl, Complete Diaries… Volume I, s. 374 ve  Volume  III , s. 1080)

Siyonistlerin  II. Abdülhamid’i Devirmek İçin Jön Türklerle İşbirliği ve Diplomatik Mücadelelerinin Devamı


          Türkiye’de bir rejim değişikliğinden medet uman Siyonist Yahudiler,  “memleketin kurtuluşu için” denilerek Meşrutiyet’i ilan etmek uğrunda  II. Abdülhamid’in “İstibdat” denilen rejimi ile mücadele eden Jön Türklere Herzl’in emirlerine uyarak  bu uğurda aktif destek vermeye başladılar. 1902- 1909 zaman diliminde bu yapıldı. Bu uğurda merkez, içinde 80 bin Yahudi’nin yaşadığı  Selanik oldu. Buraya postu seren Siyonistler, bu Yahudileri Jön Türlerle işbirliğine kazanmak için çalıştılar. İsrailli tarihçi Jacop M.Landau’nun yazdıklarına  göre hizmetleriyle en büyük olarak kazanılanlar şunlardı:  Haham Jacop Meir, gazeteci  Josehp Noar, Nissim Masliyah, Nissim Ruso. Daha büyük   kazanç Yahudi Avukat Emmanuel Karasso (Emanuel Karasu) olmuştu. (Jacob M.Landau  The ‘Young Turks’ and Zionizm: Some  Comment,  The Hebrew University of  Jerusalem, 1983, s. 202). Çünkü, ihtilalci kuruluş İttihat ve Terakki Cemiyeti, onun Üstat-ı Azamı  (başkanı) olduğu  Macedonia  Risorta isimli mason locasının içinde kurulmuş, bunun içinden çıkmıştı. Bu örgüte bağlı  Enver, Resneli Niyazi ve Eyüp Sabi gibi yüzbaşılar, emirlerindeki askeri birliklerle Balkan dağlarına çıkarak  isyan etmek suretiyle Sultan II. Abdülhamid’den Meşrutiyet’in ilanını istediler. İsyanı bastıramayan Sultan, 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı. Özellikle, Siyonist Mason Yahudi  Emanuel Karasu’nun Jön Türleri tavlayıp emelleri uğrunda onları nasıl kullandıkları, “Türkiye’de Gizli Tarih Gizli Yüzler Gizli İşler” isimli kitabımızda yerli ve yabancı belgelere dayalı olarak bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 

     Türkiye’de rejim ve hükümet değişikliğini sevinçle karşılayan Siyonist Yahudiler, yeni hükümet nezdinde Filistin’e Yahudi göçü yasaklarının kaldırılması  için diplomatik temasları ve mücadelelerine  yeniden başladılar.  1904’de Herzl ölünce  yerine David  Wolffsohn geçmiş, Kasım 1908’den itibaren İstanbul’a pazarlık için gelmeye başlamıştı. En sonunda, Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetine göç yasaklarını Haziran 1909’da kaldırtmıştı ama, bu ancak üç ay sürebilmişti. Çünkü, Jön Türkler de II. Abdülhamid gibi Siyonist hareketi “vatan bölücü” bir hareket olarak algılamaya ve  görmeye başlayınca, Ağustos 1909’da Sultan’ın göç yasağı kararlarına geri döndüler.

    Görülüyor ki, Siyonist Yahudiler Meşrutiyet Türkiyesi ve  Jön Türk hükümetlerinden de  umduklarını bulamayınca, bu sefer de  Herzl’in “B planı” olarak “Osmanlının dağıtılması projesi” ni I. Dünya Harbi yıllarında  devreye soktular.

Siyonist Yahudilerle I. Dünya Harbinde Savaşımız


        Siyonistler, kendi tarihlerini anlatırlarken hep şunu söylemişlerdir: “I. ve II. Dünya Savaşları hep bize yaradı. Çünkü, bunlardan azami derecede faydalanarak İsrail Devleti’ni kurduk.”

       I. Dünya Harbi’nin sonuçlarından birisi de yenilmesi sonucu Osmanlı Devleti’nin dağılması  olmuştu. Zaten Siyonistlerin  isteği  de  Filistin’e konmak için bu idi. Bu harpte, dünyanın süper gücü İngiltere’ye dayanmayı en iyi politika olarak gören Siyonist Yahudiler, Osmanlı’yı yıkmak için onun safında  I. Dünya Harbine girdiler. Kendileriyle savaştığımız gönüllülerden   kurulu Siyonist Yahudi  askeri birlikleri şunlardı:

       Çanakkale Cephesinde Siyon Katır Alayı: 650 askerden ibaret b u alayın  komutanı Hristiyan  Siyonist Albay John Henry  Patterson idi. Misyonları ile ilgili olarak, “İngilizlerin zaferi bizim de zaferimizdir” diyordu. (William Ziff,  The Rape of Palestine,  Ink Lınks, Paris, 1969, s. 60) Adı geçen alay, 1915 yazında geri hizmetlerde kullanıldı.  Çanakkale’de  60 ölü,  40-50 yaralı verdi. Ardından “Kral Askerleri” yle birleşmek için Filistin’e gönderildi. (Max l. Margolins – Marx Alexander,  A History of the Jews People,  A. Temple Book,   New York, 1972. s. 728).

      Filistin Cephesinde  “Kral Askerleri”: 5 bin kişilik 4 alaydan  ibaret  bunların kurucusu ve  komutanı Rusyalı Siyonist Yahudi  Wladimir Jabotinsky idi. Hatıralarında, “Siyonizm’in tek umudu, Türk İmparatorluğunun yıkılması idi… Filistin’i kurtarmak için öncelikle Türkleri yenmek gerek. Darbeyi Doğu’dan mı, Batı’dan mı vuracağız, bu sadece teknik bir soru. Her cephe, Siyon’a giden yoldur” şeklinde yazar.  (Wladimir Jabotinsky, Sadece Bir Emir Kipi İsrail’i Kur, Çev. Atilla Aşçı,  Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 10 ve 24). “Kral Askerleri”, İngiliz Generali Allenby’in emrinde savaşarak Filistin’in Osmanlıdan alınmasına Arap isyancılardan daha çok yardımcı oldular. (Nathan Weinstock, Zionism: False Messiah ,İns Link, Paris, 1969, s.101 ve Ziff, s. 62)

     “Yahudi Sağlık Birliği”: Amerika’da kurularak  Filistin’e sevk edildi. Cephe gerisinde İngiliz askerlerini sağlık hizmetleri verdi.  (H. Mayer Kallen, Zionism and World Politicis A History and Social Psycholgy, Doobleday Pase and Company,  Toronto, 1921, s. 171 – 172).

       Casusluk Hizmetleri:  Filistin ve Suriye’ye yerleşik Yahudiler de İngilizlere “Casusluk Hizmetleri” verdiler.  Kurdukları teşkilatın ismi “Nili” idi. 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, bunları “Yahudi Tehciri” ile Mısır’a göndererek buralardan çıkardı.

İsrail Devletinin Kuruluşu


               I.Dünya Harbi İngilizlerin zaferiyle bitince Siyonist Yahudilere gün doğmuştu. Adı geçen devlet daha 3 Kasım 1917’de harp içinde iken Filistin’i  Yahudilerin “Milli Yurdu” haline getireceğine  “Balfour Deklarasyonu” ile söz vermişti. Milletler  Cemiyeti, Filistin’i 1920’de İngiliz Manda İdaresine  verdi. Bu idarenin himayesinde Filistin’e Yahudi göçleri arttı. Fakat bu yeterli değildi.

        II. Dünya Harbi de Siyonist Yahudilerin “imdat” ına yetişmiş; I. Dünya Harbi gibi onlara yaramıştı.  Bu harp ortamında Almanya’da “Yahudi Katliamları” başlayınca, buradan Filistin’e 650 bin Yahudi’nin göç etmesi , nüfus dengesini  Araplar aleyhine iyice değiştirdi. Siyonist Yahudiler ayrıca, bir kolordu tutarınca  gönüllü askeri birlikleriyle İngilizlere zaferleri  için cephelerde  de yardımcı oldular. Rotchiller gibi İngiliz Yahudi Siyonistler zayıflayan  İngiliz bütçesine  harbi finanse  için büyük paralar akıttılar vb.

       1947’de Filistin’de Yahudi nüfusu Arap nüfusu eşitlenince,  bundan istifade ile  Araplara saldıran Yahudiler   günümüzün “Filistin Meselesi” nin doğmasına yol açtılar. Osmanlı’yı yıkarak yok etmişlerdi. Şimdi sıra Araplarla mücadeleye  gelmişti. Mesele Birleşmiş Milletlere  taşınınca, iki devletli bir bölünme kararı alındı. Filistinli Araplar  bunu tanımadılar. İç savaş daha da  arttı.  Araplar donanımsız oldukları için yenilince, Siyonist Yahudiler, 14 Mayıs 1950’de İsrail Devleti’nin kurulduğunu resmen ilan etiler.

      Bunun ilk cumhurbaşkanı İngiliz Siyonist Yahudi lideri Chaim Weizamnn oldu. Başbakanlığına da Türkiye’li  Siyonist Yahudi David Ben- Gurion atanmıştı. Weizmann, hatıra kitabında, devletlerini  kurmaları karşılığı, Ortadoğu ve Süveyş kanalı bölgesinde “İngiltere’nin Jandarması devlet” olduklarını kabul ettiklerini açık açık yazar. (Chaim Weizmann, Trial and Error, Happen and  Brothers Publishers, New York, 1949, s. 149)

Siyonist Yahudiler ve İsrail’in Türkiye İçin  Yeniden Bir “MİLLİ BEKA MESELESİ” Haline Gelişi


     14 Mayıs 1950’de “Küçük İsrail” kurulunca, bununla sınırlı kalmayacak, Siyonizm’in yeni amacı “BÜYÜK İSRAİL” i kurmak olacaktı. Zaten, 1967  ve 1973 İsrail-Arap Harpleri  bunun için yapıldı. Zaferi İsrail kazanınca, topraklarını  Süveyş kanalına kadar kazandığı topraklarla da  iki katına çıkardı. Bu da yeterli değildi. Theodor Herzl’in gösterdi hedef, “Kapadokya dağları” na kadar uzanılarak “Büyük İsrail” kurulmalıydı. Bunun için de Osmanlı gibi “Türkiye zayıflatılmalı”  ve giderek parçalanmalıydı.

       Bu uğurda 1978’de CIA-MOSSAD ikilisi tarafından PKK’nın kurulması tam bir dönüm veya kırılma noktası oldu.2017’de İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı  Yair Golan, “PKK biz hizmet ediyor” itirafında bulundu. (Yeni Şafak,  13 Eylül 2017)     Anlaşılan, İsrail’i kurmak için  Osmanlı’yı dağıtan Siyonist Yahudiler, bu sefer de “BÜYÜK İSRAİL ” in önünde “EN BÜYÜK ENGEL” olarak gördükleri Türkiye’yi de “parçalayıp güçsüzleştirmek” suretiyle emellerine ulaşmak istiyorlar. Bu sefer zafer bizde kalacaktır. Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip  Erdoğan’ın Mayıs 2021 Kudüs –Filistin olayları sebebiyle, “Terör ve Soykırım Devleti” denilen İsrail’i  durdurmak için    dünya liderleri arasında  en çok “çırpınan” lider olması,    herhalde adı gecen milli beka meselemizden  kaynaklansa gerektir.  19 Mayıs 2021

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA