DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 02-12-2021 23:07

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ

 

 

 

TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN

TÜRKİYE’NİN

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ

1838 – 2023

Süleyman KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com

I.BÖLÜM

Aziz dostlar, bu köşe yazımızda tarihten günümüze bir harmanlama yaparak milletimizin devasa problemlerinin ana hatlarıyla nerelerden kaynakladığını ve çözümlenmelerine yönelik bir kısım ipuçlarını vereceğiz.

Ünlü edebiyatçımız ve düşünürümüz Kemal Tahir’in çok ünlü ve haklı bir görüşü vardır. 1960’larda dile getirilen bu görüş şöyledir: “Yaklaşık 100 yılı aşkın bir zamandan beri hep kendimizden yana değil başkalarından yana olduk.”

İçimizde bu “başkalarından yana” olanlar kimlerdi? Bunlar, milletimiz ve halkımız değil, onu yönetenler aydınlar ve bürokratlardı. Buna tarihimizde “Milletimize Aydın-bürokrat Yabancılaşması” denilmiştir. Adı geçen dört adaptasyon –dizaynın içimizdeki figüranları-unsurları bunlar olmuşlardı. Dış figüranları-unsurlarını ise şu üç sebepten zamanın süper güçleri teşkil etmişlerdir.

1-Coğraya ve jeopolitiğin tayin ettiği kader.

2-Miletimizin tarihi boyunca bilinen “tarihi misyonu”

3-Türkye’nin ekonomik gelişmişlik durumu ve derecesi.

Bir kere İbni Haldun’un “Mukaddimesi” nde dile getirdiği “tarih felsefesi” ne göre, içinde yaşadığımız coğrafyanın büyük jeopolitik ve jeostratejik önemi, adaptasyon –dizaynların başta gelen sebeplerinden birisi olmuş, “Üç kıtanın düğümlendiği Boğazlar ve Anadolu Yarımadasına hükmeden bir millet ve devlet bütün dünyaya hükmeder” gerçeğinden hareketle, dünyada süper güç olmak isteyen bütün milletler ve devletler, gerek burasını işgal süratiyle hakimiyetlerine almaları yanında, gerekse üzerinde hakim milleti ve devleti ise kendi nüfuzlarına ve kontrollerine almak suretiyle bu emellerini gerçekleştirmişlerdir.

Tarihteki bütün milletler içinde, daha ortaya çıktığı en eski zamanlardan beri her milletten çok Türk milletinde bir “dünya hakimiyeti ideali veya ülküsü” vardır. Bu onun bir bakıma “tarihi misyonu” olarak tecelli etmiş, Türkler İslam dinini girmeden önce bunu “Kızım Elma Ülküsü”, adı geçen dini girdikten sonra ise bu dinin “dünya hakimiyeti ülküsü” ile harmanlanan geleneksel “Türk Kızıl Elması”, “İla-yı Kelimetullah Davası” adını almıştır. Tarihlerinde, kurulduktan sonra Selçuklu ve Osmanlı’yı dünyanın süper güçleri yapan bu dava olmuştur. Bu dava, Batı medeniyetleri eksenlerinde yaşanan halleriyle, bunların kendi benmerkezci, bencil ve inhisarcı emellerine göre dünyamızı “sömürgeleştiren ve kendilerinin kölesi” yapan bir dava ve medeniyet anlayışı olmamış, “Allah’ın seçkin yatıkları” oldukları için onun adına ırkı, coğrafyası ve dini ne olursa olsun bütün insanlığı barış ve huzur içinde yaşatan bir dava ve medeniyet anlayışı olduğu için onunla sürekli çatışmıştır. Batı –Doğu eksenli bu çatışmada Batı, özellikle Doğu’yu ve İslam dünyasını hakimiyet ve nüfuzuna almak uğrunda, Müslüman Türk milletini “tarihi misyonu” ndan koparmak istemiş ve adı geçen dört adaptasyon- dizayn işinde bunu başarmış, bu başarılarından sonra, dünyada kendi hakimiyet ve nüfuzunun devamı için milletimizin “tarihi misyonu” nu geri dönmemesi için azami dikkat ve çabayı göstermiştir, göstermeye de devam etmektedir.

Üçüncü olarak ise, milletimizin “gelişmişlik” durumuna damgasını vuran “ekonomik-askeri zayıflığı” da üzerine dört yönden gelen “dış tehdit ve tehlikeler” karşısında kendisini kendi gücüyle savunamayacak durumda olduğu için, ister –istemez “korunmak için” denilerek süper güçlerinin “eteğine sarılmak” gibi bir süreci de adı geçen dört adaptasyon-dizayn olayında sürekli yaşamıştır.

Türkiye’nin 1838’den günümüze dünyanın süper güçleri eksininde yaşadığı dört yeni dünya düzenine adaptasyonu-dizaynlarının adları, iç ve dış figüran ve unsurları şunlar olmuştur:

19. yüzyıldan 20. yüzyıla dek, dünyada bilinen bütün kıtalarda hakimiyet ve nüfusu olduğu için adına “Üzerinde Güneş Batmayan Britanya İmparatorluğu” denilen İngiltere’nin birincisi 19. Yüzyılın ortalarında ve ikincisi ise I. Dünya Harbinin “mutlak galibi” olarak bu harpten sonra ortaya çıkan iki “Yeni Dünya Düzeni” ne Türkiye’nin adapte-dizayn edilmesinin iki zaman dilimi şöyle yaşanmıştır:

1-1838 – 1919 zaman dilimi: Bu zaman dilimini İngiltere’nin “Birinci Yeni Dünya Düzeni” nin tezahürleri damgasını vurmuş, “Cihan Devleti” Osmanlı’yı batıran bunun aksiyonları olmuştur. Bunun “dış ayağı” zaten bahsettiğimiz üzere dünyanın süper gücü İngiltere olurken “iç ayakları” nı da dört Osmanlı paşası Mustafa Reşit Paşa, Ȃli ve Fuat Paşalarla Mithat Paşa olmuştur.

2-1919- 1947 zaman dilimi: Bu zaman diliminde Osmanlı Devleti artık yoktur. Özellikle ve genelde “İngiliz gücü ve planlamaları” ile yıkılmış ve mirası topraklar üzerinde kendisine yine İngiltere tarafından layık görüldüğü halde 780 bin kilometrekare “toprakçık” üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” doğmuştur. Ana hatlarıyla Mustafa Kemal Paşa’nın 1919’da “Samsun’a çıkması” ile başlayan ve “Kurtuluş Savaşı Zaferi” nden sonra “Cumhuriyet Türkiye’sini yönetmek için 9 Eylül 1923’de kurulan” denilen birinci olarak “Ebedi Şef” unvanı verilen Mustafa Kemal Paşa’nın ve ikinci olarak da o öldükten sonra “Milli Şef” unvanı ile anılan Mustafa İsmet Paşa’ya inhisar eden “Cumhuriyet Halk Partisinin Tarihi Misyonu” için hep, “Toprak Dizaynı” yanında, “Siyasal-Sosyal Düzen Anlayışının Oluşması” konusunda da Türkiye’nin kendi haline bırakılmayarak dünya ve Türkiye tarihçilerin bir kısmı tarafından “Yeni Türkiye’yi İngiltere’nin I. Dünya Harbinden sonra ortaya çıkan ‘Yeni Dünya Düzeni’ ne topyekun adaptasyon – dizayn yapılanmasının bir versiyonu” olabileceği kanaati ve ihtimali üzerinde fikirler yürütülmüştür.

3-1947- 1990 zaman dilimi: 1939 – 1945 zaman diliminde yaşanan, I. Dünya Harbi gibi bir “emperyalist harp” olan II. Dünya Harbi’nin sonuçları için “Savaşı Demokrasi Cephesi kazandı” denilmiştir ki, bu cepheyi başta dünyanın süper gücü İngiltere olmak üzere onun “sömürgecilikte ikiz kardeşi” denilen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Sovyet Rusya meydana getirmişlerdi. Yenilen cephe için ise “anti- demokratik” anlamında “Faşist Cephe” adı verilen Almanya, Avusturya -Macaristan ve İtalya olmuştu.

 1. II. Dünya Harbi’nin önemli sonuçlarından birisi olarak dünyanın birinci süper gücü olan İngiltere bu rolünü, adı geçen harpte iyice yıprandığı ve sömürgelerinde de “milli bağımsızlık mücadeleleri” başladığı için kendi isteğiyle Amerika’ya bırakmıştır.

Dünyanın süper gücü haline gelen Amerika da bunun bir sonucu olarak birinci defa 1947 – 1990 zaman diliminde kendi “dünya hegemonyası ve hakimiyetini temin için” denilerek “Yeni Dünya Düzeni” nin kurmaya başlamıştır. Osmanlı tarihi sürecinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihi sürecinde de “Kuzeyden (bu sefer de Komünist Rusya’dan) gelen tehdit” sebebiyle denilerek, Milli Şef ve Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet Paşa, “bundan korunmak” için emeliyle Türkiye’yi Amerika’nın nüfuzunu sokmakta baş rolü oynamış, kapısını açmış, ardından gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar – Başbakana Adnan Menderes ikilisi de bu nüfuzu daha da ileri götürerek, bunun sonucu olarak, “Bunlar Türkiye’ye Amerika’nın 52’inci (ABD 51 vilayetten ibarettir) haline getirdiler” değerlendirmesinde bulunulmuştur. Türkiye bu yeni nüfuz ve “Yeni Dünya Düzeni” nde çıkma emareleri gösterince, onu buna yeniden adaptasyon-dizayn için adları herkesçe bilinen 1990’a kadar üç askeri darbe yapılmıştır. Bu süreçte Türkiye, Amerika’nın nüfuzunda demokrasisi gelişememiş, tam yerine oturamamış, milli, yerli olamamış ve ekonomisi her defasında sekteye uğratılmış, nedeyse bir zamanlar Osmanlı’nın İngiltere’ye “vassalı” olduğu gibi bir nevi “Amerika’nın vassalı” olarak yaşamıştır.

4-1990- 2023 zaman dilimi: “Soğuk Savaş Dönemi” denilen 1947- 1990 zaman dilimine, dünyanın süper güçleri Amerika Komünist Rusya arasındaki “sömürgecilik ve yayılmacılık rekabeti” damgasını vurmuştur. Bu mücadelede pes edip 1990’da Rusya’da Komünizm çöküp Sovyet Rusya ve Peykleri etkisiz hale gelince, ABD, dünyanın “tek süper gücü” halini almış, bu yeni ortaya çıkan hali, dünyadaki hakimiyet ve nüfuzunu daha da pekiştirmek için 1990’lı yıllarda “Yeni Dünya Düzeni” denilen ikinci bir yeni dünya düzeni kurmaya soyunmuştur. Buna adaptasyon –dizayn için bundan Türkiye de nasibini almış, bunun “ilk kilometre taşı” 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi olmuş, “Adil Düzen - Milli Görüş Misyonu” nun amacının “Büyük Şeytan Amerika –Küçük Şeytan İsrail ve bunların yedeğindeki Batı” olduğunu açıklayan Başbakan Necmettin Erbakan adı geçen darbe ile tasfiye edildikten sonra, “Dünyada Komünizm yıkıldıktan sonra yükselen İslam” denilen cereyanın varlığı da kendisini gösterince, bu cereyan karşısında Amerika bir noktada bunu da “Yeni Dünya Düzeni” ne adaptasyon-dizayna soyunması sonucu “Ilımlı İslam söylemi ve projesi” ile ortaya çıkmış, Türkiye’de buna bir ortak ararken “Siyasal İslamcı Parti” denilen Erbakan’ın Milli Görüş partilerinin içinde “Yenilikçi Hareket” denilen bir hareket başlatılarak ve bunun da liderliğine Recep Tayyip Erdoğan – Abdullah Gün ikilisi ve çevresi soyunduğu halde, bunların liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin “tarihi misyonu” na da “Türkiye’yi, Komünizm çöktükten ve Sovyet Rusya dağıldıktan sora kurulmakta olan Amerika’nın Yeni Dünya Düzeni’ ne adaptasyon- dizayn etmek partisi” gözüyle bakılmıştır. Bunun da hikayesi bir çok “pazarlıklar” yer yer “sapmalar” la çok uzundur. İncelememizin ilgili bölümlerinde özetle anlatılacaktır.

Sonuç olarak görülüyor ki, Kemal Tahir’in dile getirdiği “Hep kendimizden yana değil, başkalarından yana olduk” görüşü tarihi süreç olarak, hiç biri de bizim dünyamız olmayan dört yeni dünya düşenine adaptasyon-dizayn olarak 1838’den 2023’e hep böyle yaşanmıştır. Her halde, 2023 yılında Cumhuriyetin ilanın 100’üncü yıl dönümü kutlanırken, Cumhuriyet döneminde yaşanan “kazanımlar” yanında “kayıplar” da dili getirilerek, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada neden hâlâ süper güç olamadığının ve birçok alanda hâlâ “milli beka sorunları” yaşamasının gerçeklerine ve cevaplarına ulaşılacaktır. 3 Aralık 2021

I. BÖLÜMÜN SONU

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DAVA ADAMI SAYIN AYKUT EDİBALİ DE GÖÇTÜ 16-01-2022 12:38 DİLİMİZDE YAŞANAN İKİ BÜYÜK DİL YOL KAZASI 14-01-2022 10:36 ORTAÇAĞ KİMİN KARANLIK KİMİN AYDINLIK ÇAĞIDIR? 11-01-2022 00:13 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE VIII 21-12-2021 22:41 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ 02-12-2021 23:07 TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2150
 • 2Konyaspor2142
 • 3Beşiktaş2235
 • 4Hatayspor2135
 • 5Başakşehir FK2034
 • 6Adana Demirspor2234
 • 7Fenerbahçe2133
 • 8Alanyaspor2132
 • 9Gaziantep FK2131
 • 10Sivasspor2130
 • 11Fatih Karagümrük2230
 • 12Kayserispor2128
 • 13Galatasaray2127
 • 14Giresunspor2125
 • 15Antalyaspor2123
 • 16Göztepe2121
 • 17Kasımpaşa2121
 • 18Altay2118
 • 19Çaykur Rizespor2118
 • 20Yeni Malatyaspor2115
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA