DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 10-09-2021 11:52

ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE

                                                                                

         Üzerinde yaşadığımız anavatanımız Anadolu topraklarımızı tehdit ve tehlikeye yönelik birisi dış diğer üçü  ise iç tehdit ve tehlikeye  yönelik  olarak 4 madde halinde şunlardan bahsedeceğiz. 

1-Dış Tehdit ve Tehlikelerden Olarak Birçok Odağın Üzerinde Emelleri Olan Anadolumuz

       Tarih boyunca, anavatan Anadolu topraklarımıza yönelik dış tehlike ve tehditleri zaten genelde okullarda okuduğumuz tarih derslerimizden öğrendik.  Avrupa’nın emperyalist büyük devletlerinin sömürgecilik ve yayılmacılık  emelleriyle I. Dünya Harbi sonunda Osmanlı Devletini nasıl yıktıkları, son tutunacağımız anavatan Anadolu topraklarımızı da aralarında Sevir Antlaşmasıyla  paylaşarak bizi de nasıl  “İkinci Endülüs” haline getirmek istediklerini,  kurtuluş için İstiklal Harbimizi  kazanmamız sonucu, bizi en sonunda, ülke topraklarımızı yonta yonta  780 bin kilometre karelik  bir alanda yaşamaya mahkum ve mecbur  ettiklerini  biliyoruz.

      Günümüz itibariyle ise, bu kadarcık toprak  bile bize çok  görülmeye devam edilmektedir. Osmanlı’dan ayrılarak  sınırlarımızda kurulan   küçük komşularımızdan  Yunanistan tarihteki emeli  “Büyük Yunanistan”, Bulgaristan “Büyük Bulgaristan”, Ermenistan “Büyük Ermenistan”  ve İsrail’in  ise “Büyük İsrail” emellerini takip ettikleri  dikkate  alınır ve bunlara ilaveten,    “Amerika- Batı – İsrail  Şer Eksenli” olarak İran, Irak ve Suriye yanında  Türkiye’den de toprak alınarak “Birleşik Bağımsız Büyük Kürdistan” ını bu şer ekseninin emellerine hizmet edecek şekilde “Taşeron” ve “Vekalet Savaşçısı” terör örgütleri  PKK’ya destekle kurmaya çalışmalarına da bakılarak, topraklarımıza yönelik dış tehlike ve tehditlerin de varlığı ve öneminden hiçbir şey kaybetmediği gün gibi kaşımıza çıkar.

     Ayrıca, tarihten beri sürüp gelen diğer bir dış tehlike ve tehditten olarak da,    Türkiye’yi kendilerine muhtaç olacak şekilde  “zayıf bırakmak” politikalarıyla,  üzerinde emperyalist emelleri  gereği  “nüfuz kurmak” politikası takibiyle bizi bölgemizde kendilerine muhtaç “güdük bir ülke ve devlet” olarak bırakmak isteyen günümüzün süper güçlerinin de bu politikaları hiç bir zaman unutulmamalı, bunlardan kurtuluş için de mücadelelerin  verilmesi gerektiği bilmeliyiz.

2- Her Yıl Kıbrıs Kadar Bir Toprağı Nasıl Kaybediyoruz?

     Topraklarımızın korunmasını tehlikeye sokan son üç maddeyi iç tehdit ve tehlikeler meydana getirmektedir. Bunlardan birisi, tarih boyunca  varlığını sürdüren  ormanlarımız ve yeşil alanlarımızı azaltılması sonucu çıplak kalan topraklarımızın su ve rüzgar kuvvetiyle bulundukları alanlardan daha aşağılara ve denizlere taşınması  sonucu ortaya çıkan “toprak erezyonu (aşınması)” tehlikesidir. Zarar ve ziyanının  büyüklüğünü vurgulamak için basında  yer aldığı üzere her yıl Kıbrıs  alanı kadar (tarım için elverişli  20 santimetre kalınlığında  toprak kaybı ile) bir alanı kaybediyoruz. Kıbrıs’ın  kurtarılması  söz konusu olunca “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız” diye meydanlarda mitingler yaparken, her yıl sinsice ve sessizce yaşadığımız toprak  kaybını görmeyerek  süratli  ağaçlandırma işini hatıramıza getirmememiz   büyük bir hatadır.

      Erezyon tehdit ve tehlikesinde kurtulmak için yapılacak iş, bir “Ağaçlandırma Seferberlik Kanun” çıkarılarak, 3-5 yıl gibi kısa bir zaman içinde  erezyona maruz bütün çıplak  dağlarımız  ve yamaçlarımız  ağaçlandırılmalıdır. Hele, büyük küresel iklim değişikliğinin getirdiği büyük olumsuzluklar da dikkate alınarak  bu seferberliğin en kısa zamanda tamamlanması kaçınılmaz hale gelmektedir.

3- Ovalarımıza Binalar Yapmak Düşman İşgali Benzeridir

           Topraklarımızın  yönelik “iç düşman” olarak, birer tarım zenginliği göstergesi  ovalarımızı beton yığınlarıyla  (konutlar ve fabrikalar yaparak) donatmak bugün itibariyle toprak erezyonundan daha tehlikeli hale gelmiştir.

     Türkiye için “tarım ülkesiyiz” deriz ama, öyle sanmayız; ülkemiz ekilebilir toprak zenginliği bakımından çok yetersizdir. Avrupa kıtası ülkeleri gibi  büyük ve geniş ovalarımız yoktur.  Türkiye’nin yüzölçümünün ancak % 35’i tarım toprağı olmaya elverişlidir. Gerisi dağlık, taşlık ve engebeliktir. . 

         Eski insanlar bizden çok akıllı imişler. Ovaları, tarım arazilerini korumak için bunlar üzerine evler yapmamışlar. Evlerin,i hep  dağ yüzeyleri ve yamaçlarına yapmışlar. Bizde, ovalarımıza bina yaparak bir nevi düşman işgaline uğratmak, genelde Cumhuriyet Türkiyesiyle yaşıttır.

         Bir millet için anavatan toprağı niçin vardır, önemi nedir? Birinci olarak, beslenmek için  vardır. Siz eğer üzerinden besleneceğiniz  toprağın üzerini betonlaştırma düşmanına terk ile bir çeşit onu düşman işgaline uğratmış gibi  olursunuz.  

   Bu yolla da milletimizi gelecekte  giderek aç ve sefil bırakmaya, dışarıdan beslenme ürünleri ithal ettirmeye  hiç kimsenin hakkı yoktur.    Bugün, Japonya ve Hollanda gibi devletler denizi doldurarak tarım arazileri, ovaları kazanırlarken, bizim elimizdeki hazır  ovalarımızı betonlaştırarak elden çıkarmamız çok garip kaçmaktadır. 

    İşin özü ve çözümü  şudur: Herkesi, toprak erezyonunu önleme seferberliği gibi ovalarımız üzerlerine bina yapmama seferberliğine  çağırıyoruz.    Beklemeye tahammül yok, hemen şimdi harekete geçmeliyiz.   Hatta, “Kentsel Dönüşüm  Projesi” ne bir madde ekleyerek, zengin ve verimli  tarım arazilerini işgal eden bazı binaları yıkarak işgal ettikleri toprakları tarıma yeniden kazandırmalıyız. Şu yazdıklarım herkesin kulağına küpe olsun: Bu teklifimiz  bugün yerine getirilmez ve ovalarımız betonlaşmaya devam edilirse  belki 50 belki de 100 yıl sonra  “Ovalardan tarım arazisi kazanmak için birçok  binanın yıkılması  seferberliği” başlatılacaktır.

                  4- Yabancılara Toprak Satmak İkinci Filistin Olmaktır

        21. yüzyılın başlarından başlayarak, “Avrupa Birliğine Girmek İçin Avrupa’ya Uyum Yasaları” denilerek, bu yasalar gereği, Türkiye’den yabancılara gayri menkul (toprak ve ev satışları)  almalarının serbest bırakılması, bu satırların yazarının kanaatince toprak erezyonu ve  ovalarımız üzerine bina yapmaktan daha tehlikeli bir “toprak kaybı” ve giderek “ülkemizin kaybı” anlamına gelmektedir. 

       “Uyum Yasaları” gereği denilerek Avrupalılara, yabancıları Anadolu’dan toprak satmaya kalkışmak, Avrupa’nın büyük devletlerinin  İstiklal Harbimiz (1918 – 1923)  yıllarında işgal edemedikleri topraklarımızı  yeniden ve sessizce  bir çeşit  işgalden başka bir şey değildir. Veya bu olup bitenler, “Sevir Antlaşması” nı günümüzde kitabına uydurarak uygulamaktan anlamına da gelir. 

       Ayrıca,  Anadolu topraklarının dünya coğrafyası üzerindeki  büyük jeopolitik, ideolojik, teopolitik ve stratejik  sebeplerden gelen özellikleri  de gayri menkul satışlarını  kaldıramaz. Hristiyanlar ve Yahudiler nezdinde Anadolu toprakları da “kutsal” veya  “vaat edilmiş topraklar” dır. Hristiyanlık dünyaya Anadolu’dan yayılmaya başlanmış, üzerinde Hristiyan krallıklar ve imparatorluklar kurulmuştur. Hristiyanlar nezdinde bunların hatırası ve yeniden diriltilmesi unutulmamıştır. Yahudiler için de Güneydoğu Anadolu bölgemiz  “Nil’den Fırat’a kadar büyük İsrail Projesi” gereği Yahudilerin göz diktikleri  bir alan olmuş, basında  çıkan haberlere göre tarihte Filistin’den toprak almak örneğinden hareketle  Yahudilerin  çeşitli yollara başvurarak  GAP’ın topraklarının büyük bir kısmını aldıklarına yönelik haberler çıkmıştır.

     İşin özü ve özeti şudur: Hükümetimiz yabancılara  gayri menkul satışından derhal  vazgeçmelidir. “Hazinemiz bomboş,  onu doldurmak için yabancılara  gayri menkuller  satalım” zihniyeti  çok  tehlikeli  zihniyettir.  Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bizdeki gibi  “Uyum Yasaları” varken, bunların birçoğunda  özellikle toprak  satışları bilinçli  olarak yapılmamaktadır.  Çünkü onlar, anavatanlarının  ve topraklarının korunması  hususunda bizden  daha çok milliyetçidirler. Bütün    “Uyum Yasaları” nı uygulasak bile bizi zaten Avrupa Birliğine almayacaklar. Bu yasaları uygulamak adına ülkemiz “sessiz ve sinsice” teslim alınacaktır.  Bu acilen önlenmelidir. Ayrıca, şimdiye kadar hangi yabancıya veya taşeronuna  nerede ne kadar gayri menkul satılmış bunun da bir envanteri çıkarılarak  zararlı olması durumlarına ekenden son verilmelidir. 

         Tarihte   Sadrazam Âli Paşa’nın, Sultan II. Abdülhamid’in ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın yabancılara toprak satmamak kararlılıklarını biliyoruz.

      Tanzimat döneminde Ȃli Paşa,  hatıralarında Avrupa devletlerinin teklif ettikleri  birçok ıslahat maddesini kabul ettikleri  halde, onlara toprak satın alma izninin de verilmesi tekliflerine   sonuna kadar nasıl direndikleri ve ret ettikleri hakkında şunları yazar: “Yabancılara mülkiyet hakkı tanımalıymışız. İngiltere’den daha liberal olmamız isteniyor. Bunu kabul etmek vatanımızı satmak  demektir.  Tereddüt gösterince suiniyet (kötü niyet) sahibisiniz diyorlar. İntihar etmek istemiyoruz, işte o kadar.”

     Sultan II. Abdülhamid’in ise, Filistin’de İsrail  Devleti’ni  kurmak emellerinden olarak “Yahudisiz Filistin” e 1880’li yılların başlarında başlayan Yahudi göçleri ve bunların burası Araplarından toprak satın  almalarını 1882 yılından  itibaren çıkamaya başladığı kararnamelerle yasaklamıştı. 

     Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in   de, 1932’de çıkarılan  Tapu ve Kadastro Kanunu’na  yabancıları toprak satmanın yasak olduğuna dair bir madde koydurduğunu biliyoruz.

     Günümüz yöneticilerinden de anavatan Anadolu topraklarımızın  korunması için  aynı kararlılıkları göstermelerini istiyoruz.  8   9   2021

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Trabzonspor513
 • 3Altay612
 • 4Fatih Karagümrük611
 • 5Konyaspor511
 • 6Hatayspor510
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Sivasspor66
 • 12Adana Demirspor66
 • 13Yeni Malatyaspor66
 • 14Göztepe55
 • 15Gaziantep FK55
 • 16Kasımpaşa55
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA