YEREL
Giriş Tarihi : 13-09-2020 14:44   Güncelleme : 13-09-2020 14:44

KAZIM YÜCEL ESNAF ZİYARETİ

KAZIM YÜCEL ESNAF ZİYARETİ

Esnaf kan aðlýyor
Ýyi Partili Kazým Yücel esnafý dinlemeye devam ediyor
Yücel, Gevher Nesibe ve Mevlana Mahallesindeydi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe ve Mevlana Mahallesindeki esnafý ziyaret eden Ýyi Partili Kazým Yücel,esnafýn kan aðladýðýný söyledi. 

Ýyi Partili Kazým Yücel, yerinde esnafýn sýkýntýlarýný dinlemeye devam ediyor. Yücel'in bu kez adresi Gevher Nesibe ve Mevlana Mahallesi oldu. Büyükþehir Belediye Meclisi Ýyi Parti Grup Baþkanvekili Kazým Yücel, esnafýn para kazanmak bir yana iktidarýn kötü ekonomi yönetimi nedeniyle borç yükü altýnda ezildiðini söyledi.

Yine esnafý ziyaret etti

Ýyi Partili Kazým Yücel, geçtiðimiz günlerde Sahabiye pazarýný gezmiþ ve pazar esnafýnýn sýkýntýlarýný dile getirmiþti. Yücel bu kez de Gevher Nesibe ve Mevlana Mahallelerinde bulunan iþletmelere bir ziyaret gerçekleþtirdi. Dükkanlarý tek tek dolaþan Yücel, esnafýn sýkýntýlarýný dinledi, onlarýn istek ve taleplerini not etti.

Her geçen gün kötüye gidiyor

Ziyaret edilen iki mahalledeki esnaf, ekonominin kötü yöneltildiðinden ve esnafýn artýk kendini toparlayacak gücü kalmadýðýndan dert yandý.Yücel'in ziyaret ettiði esnaflar, "4-5 yýldýr zaten iþ yapamýyorduk. Kendi yaðýmýzla dükkanýmýzýn kirasýný çýkarmaya çalýþýyorduk.Dolarýn 3 TL'nin altýna ineceðini ve Türkiye'nin uçacaðýný söyleyen ekonomi yönetiminin ülkeyi getirdiði duruma bir bakýn. Ýðnemiz bile dolara baðlý iken biz esnaf 3-5 kuruþ ile geçimimizi nasýl sürdüreceðiz. Zaten dükkanýmýzý 3-5 alýþ veriþle kapatýyorduk.Bir de pandemi süreci baþladý. Herkes virüs yayýlmasýn diye dükkanlarýn kapatýlamasýný ve hareketliliðin sona ermesini istedi. Biz de isteriz ama bizim karnýmýzý kim doyuracak. Dükkaný kapatýnca bize karþýlýksýz para kim verecek? Bu süreçte borçlar ötelendi ve kredi imkaný saðlandý. Ýyi de zaten para kazanamýyoruz ki, nasýl borcumuzu ödeyeceðiz! Kredi çeksek bile pandemi sürecinin ne zaman biteceði belli deðil. Yeniden iþletmeler kapanýr, yasaklar gelirse biz bunun altýndan nasýl kalkarýz. Ýþlerimiz her gün kötüye gidiyor" þeklinde konuþtular.

Esnafý boðdular

Ziyarete iliþkin bir deðerlendirmede bulunan Kazým Yücel de "Her sokakta, her caddede ayrý bir dram var. Esnafýmýz kan aðlýyor.Hükümet, belediyeler, kurumlar esnafý kazanç kapýsý olarak görüyor. Esnafýmýza yüklendikçe yüklenmiþler. Pandemi sürecinde vatandaþ alýþ veriþini kesmiþ durumda. Bunun en büyük yükü ise esnafa olmuþ. Normal bir zamanda 20 kiþiyi traþ eden bir berber kardeþimiz günü 3-4 traþla kapattýðýna þükrediyor. Vatandaþ dýþarý çýkmýyor.Alýþ veriþ yapmýyor. Geliri düþen esnafýmýzýn ödemeleri ise artarak devam ediyor. Geçen sene aylýk 5 Bin TL ödeme yapan esnafýmýz bu sene 12 TL ödeme yapýyor. Gelir düþmüþ ama gider ters orantýlý artmýþ. Suya zam, elektriðe zam, doðalgaza zam, vergilere zam. Ýyice vatandaþýmýzý boðdular. Esnafýmýz artýk çýkýþ noktasý bile bulamaz durumda. Ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumda. Dükkaný açsa mý açmasa mý, her sabah bunu düþünüyor" þeklinde konuþtu.

Esnafýn sorunun Ýyi Parti çözer

Yücel, "Þöyle etrafýnýza bir bakýn. Hatta internete girip araþtýrýn. AKP hükümetinin hangi milletvekili halkýn arasýnda. Hangisi esnafýn kapýsýný çalmýþ durumda. Esnafý ve vatandaþý boþverin Kayseri'den bile haberleri yok. Bazýlarý Gevher Nesibe Mahallesi nere, Mevlana Mahallesi nere, bundan bile haberi yok. Kaldý ki onlar esnafýn sýkýntýsýný bilecek, bu mümkün deðil! Zaten halkýn arasýnda hiç olmadýlar ve esnafý hiç dinlemediler. Þimdi de pandemi sürecine sýðýnýp sýrça köþklerinden çýkmýyorlar. Ne bilecekler elektrik parasýný, ne bilecekler su parasýný, ne bilecekler doðalgazýn yükünü. Ama biz ÝYÝLER hep halkýn içindeyiz ve onlarýn sýkýntýlarýný dinliyoruz. Belediye meclislerinde çözülecek konularý belediye meclislerine, kurumlarda çözülecek meseleleri kurumlara, Ankara'da çözülecek meseleleri de Ankara'ya taþýyoruz. Biz ÝYÝLER her zaman esnafýn ve vatandaþýn yanýnda olamay devam edeceðiz." dedi.

Yücel, girdiði dükkanlardan da alýþ veriþ yapmaya özen gösterdi.